ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [รู้จักวิศวกรรมชีวการแพทย์ http://www2.eduzones.com/futurecareerexpo/96833/ รู้จักวิศวกรรมชีวการแพทย์]
 
* [http://medequip.st.mahidol.ac.th/ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย และโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
* [http://www.thaiembs.org/ สมาคมวิศวกรรมการแพทย์และชีววิทยาไทย (ThaiEMBS) มหาวิทยาลัยมหิดล]
3,338

การแก้ไข