ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อำเภอโพหวี''' แรกตั้งอยู่ที่บ้านคลองโพ ตำบลโพตลาดแก้ว ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บนริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี (หันหน้าล่องตามน้ำ) ลักษณะอาคาร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นกลางให้สูงขึ้นประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร จากพื้นระเบียงรอบๆ ต่อมาหลวงพิจารณา (หร่ำ) นายอำเภอคนที่ ๒ เห็นว่าตั้งอยู่ใกล้ริมตลิ่งแม่น้ำลพบุรีมากเกินไปจึงขยับย้ายเข้ามา ๑๐ วาเศษ ส่วนรูปแบบอาคารเหมือนเดิม ไม่มีฝารอบขอบชิด เป็นศาลาโถงมักเรียกกันว่า “ศาลาหลวง” บางคนก็เรียกว่า “ศาลาตาหลวง” เพราะหลวงพิจารณา (หร่ำ)เป็นคนสร้าง และใช้ว่าราชการงานอำเภอ และเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
ตั้งเป็นอำเภอโพหวีครั้งแรกและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าวุ้งแล้ว รวมมีนายอำเภอเรียงลำดับดังนี้
 
'''ตั้งเป็นอำเภอโพหวีครั้งแรกและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าวุ้งแล้ว รวมมีนายอำเภอเรียงลำดับดังนี้'''
1. นายนวน (พ.ศ. ๒๔๔๒)
{|
 
||1.|| '''นายนวน'''|| ||พ.ศ. ๒๔๔๒
2. หลวงพิจารณา (หร่ำ) (พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๙)
|-
 
||2.|| '''หลวงพิจารณา (หร่ำ)'''|| ||พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๙
3. ขุนภูดาษ (โอด) (พ.ศ. ๒๔๕๐)
|-
 
4||3.||''' ขุนมนุญกิจกรณ์ภูดาษ (ต้อโอด)'''|| (||พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑)
|-
||4.||''' ขุนมนุญกิจกรณ์ (ต้อ) '''|| ||พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑
|}
 
 
ที่ว่าการอำเภอมีลักษณะเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงชั้นเดียวแบบออกมุขตรงกลาง หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรี ที่หน้าอำเภอมีสะพานท่าน้ำทอดออกพ้นตลิ่งไปประมาณ 4 วา ระหว่างที่ว่าการอำเภอกับสะพานท่าน้ำ มีการสร้างถนนติดต่อกันยาวประมาณ 17 วา และถนนอีกสายหนึ่งจากที่พักกรมการอำเภอไปจดท่าน้ำยาวประมาณ 17 วา เช่นกัน
 
'''ยุคที่ 2 นี้ มีนายอำเภอมาดำรงตำแหน่งอยู่ 3 ท่าน ดังนี้'''
 
{|
'''5. นายเขิน สิงหพันธ์ (พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๖)'''
||5.|| '''นายเขิน สิงหพันธ์'''|| ||พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๖
|-
||6.|| '''ขุนพิทักษ์ประชาชน (สมพงษ์)'''|| ||(พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗
|-
||7.||''' ขุนสระธานี (โต่ง))'''|| ||พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๕๙
|}
 
'''6. ขุนพิทักษ์ประชาชน (สมพงษ์) (พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗)'''
 
'''7. ขุนสระธานี (โต่ง) (พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๕๙)'''
 
'''สำหรับอำเภอโพหวีที่ยกมาตั้งที่ว่าการอำเภอ ที่บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง ยังไม่เปลี่ยนชื่อเรียกว่า อำเภอท่าวุ้งในขณะนั้น จนกระทั่ง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2460 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอโพหวี เป็นอำเภอท่าวุ้ง ตามชื่อที่ตั้งของตำบลท่าวุ้ง'''
 
 
{|
'''8. ขุนพิทักษ์ลพนิกร (ปั่น นิยมจันทร์) (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๘)'''
||8.|| '''ขุนพิทักษ์ลพนิกร (ปั่น นิยมจันทร์) '''|| ||พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๘
|-
||9.|| '''ขุนสมิงสมัครการ'''|| ||พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๖๙ หรือ ๒๔๗๐
|-
||10.||''' นายถวิล บัณฑิตกุล'''|| ||พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๕
|-
||11.||''' นายศิริ สันตะบุตร '''|| ||๑ เมษายน ๒๔๘๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๓
|-
||12.||''' นายสาลี สุวรรณเทศ'''|| ||๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๔
|-
||13.||''' นายเสริม สายเขมะ'''|| ||๑ เมษายน ๒๔๘๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
|-
||14.||''' นายอเนก พยัคฆันตร์'''|| ||๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗
|-
||15.|| '''นายเพชร บูรณะวรศิริ'''|| ||๑ มีนาคม ๒๔๘๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๘
|-
||16.||''' นายวิเชียร นาคภพ'''|| ||๑ เมษายน ๒๔๘๔ - ๑ ธันวาคม ๒๔๘๙
|-
||17.||''' หลวงสีหบุรานุกิจ '''|| ||๑ มกราคม ๒๔๙๐ - ๑ ธันวาคม ๒๔๙๑
|-
||18.||''' นายประชิต อินทรัมพรรย์'''|| ||๑ ธันวาคม ๒๔๙๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
|-
||19.||''' นายวงษ์ ช่อวิเชียร'''|| ||๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๖
|}
 
'''9. ขุนสมิงสมัครการ (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๖๙ หรือ ๒๔๗๐)'''
 
'''10. นายถวิล บัณฑิตกุล (พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๕)'''
 
'''11. นายศิริ สันตะบุตร (๑ เมษายน ๒๔๘๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๓)'''
 
'''12. นายสาลี สุวรรณเทศ (๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๔)'''
 
'''13. นายเสริม สายเขมะ (๑ เมษายน ๒๔๘๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖)'''
 
'''14. นายอเนก พยัคฆันตร์ (๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗)'''
 
'''15. นายเพชร บูรณะวรศิริ (๑ มีนาคม ๒๔๘๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๘)'''
 
'''16. นายวิเชียร นาคภพ (๑ เมษายน ๒๔๘๔ - ๑ ธันวาคม ๒๔๘๙)'''
 
'''17. หลวงสีหบุรานุกิจ (๑ มกราคม ๒๔๙๐ - ๑ ธันวาคม ๒๔๙๑)'''
 
'''18. นายประชิต อินทรัมพรรย์ (๑ ธันวาคม ๒๔๙๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๔)'''
 
'''19. นายวงษ์ ช่อวิเชียร (๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๖)'''
 
 
 
 
'''20. นายวิเชียร จะวะสิต (๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘'''
 
{|
'''21. นายวงศ์ ประพันธเสน (๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑)'''
||20.|| '''นายวิเชียร จะวะสิต '''|| ||๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
|-
||21.|| '''นายวงศ์ ประพันธเสน '''|| ||๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑
|-
||22.||''' นายบำรุง สุขบุษย์ '''|| || ๑ เมษายน ๒๕๐๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๒
|-
||23.||''' นายประเวศ ศรีปลั่ง '''|| || ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓
|-
||24.||''' . สีห์ ปล่องทอง '''|| || ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗
|-
||25.||''' นายธานี โรจนลักษณ์ '''|| || ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
|-
||26.||''' นายสีห์ ปล่องทอง '''|| || ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๐๙
|-
||27.|| '''นายพิริยะ ชาตะสุภณ '''|| || ๒๙ เมษายน ๒๕๐๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
|-
||28.||''' นายปรีชา กาญจนานนท์ '''|| || ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕
|-
||29.||''' นายพิสิษฐ์ ชมปรีดา '''|| || ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
|-
||30.||''' นายอรุณ วิไลรัตน์ '''|| || ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙
|-
||31.||''' นายประคอง วปินานนท์ '''|| || ๙ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
|-
||32.|| '''นายสมจิตต์ ริ้วทอง '''|| || ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒
|-
||33.||''' นายวัฒนะ เก็จมะยูร '''|| || ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ - ๒๑ เมษายน ๒๕๒๗
|-
||34.||''' นายบุญธรรม กลั่นขจร '''|| || ๒๑ เมษายน ๒๕๒๗ - ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
|-
||35.||''' นายจำนูญ กาวิละ '''|| || ๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน๒๕๓๐
|-
||36.||''' นายวิทยา อุยะเสถียร '''|| || ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒
|-
||37.||''' นายมนตรี ตระกูลแพทย์'''|| || ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕
|-
||38.|| '''นายถาวร โพธิสมบัติ '''|| || ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๗
|-
||39.||''' นายสมยศ วิทวัสสำราญกุล '''|| || ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
|}
 
'''22. นายบำรุง สุขบุษย์ (๑ เมษายน ๒๕๐๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๒)'''
 
'''23. นายประเวศ ศรีปลั่ง (๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓)'''
 
'''24. สีห์ ปล่องทอง (๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗)'''
 
'''25. นายธานี โรจนลักษณ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗)'''
 
'''26. นายสีห์ ปล่องทอง (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๐๙)'''
 
'''27. นายพิริยะ ชาตะสุภณ (๒๙ เมษายน ๒๕๐๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓)'''
 
'''28. นายปรีชา กาญจนานนท์ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕)'''
 
'''29. นายพิสิษฐ์ ชมปรีดา (๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)'''
 
'''30. นายอรุณ วิไลรัตน์ (๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)'''
 
'''31. นายประคอง วปินานนท์ (๙ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒)'''
 
'''32. นายสมจิตต์ ริ้วทอง (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒)'''
 
'''33. นายวัฒนะ เก็จมะยูร (๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ - ๒๑ เมษายน ๒๕๒๗)'''
 
'''34. นายบุญธรรม กลั่นขจร (๒๑ เมษายน ๒๕๒๗ - ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙)'''
 
'''35. นายจำนูญ กาวิละ (๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน๒๕๓๐)'''
 
'''36. นายวิทยา อุยะเสถียร (๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒)'''
 
'''37. นายมนตรี ตระกูลแพทย์ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕)'''
 
'''38. นายถาวร โพธิสมบัติ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๗)'''
 
'''39. นายสมยศ วิทวัสสำราญกุล (๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)'''
 
 
 
 
'''40. นายนิพันธ์ ชลวิทย์ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑)'''
 
'''41. นายปรีชา หุ่นสุวรรณ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔)'''
 
'''42. นายสาโรช แสงอรุณ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖)'''
 
'''43. นายยุติศักดิ์ เอกอัคร (๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)'''
 
'''44. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒)'''
 
'''45. นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)'''
 
'''46. นางสาวปาณี นาคะนาท (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๔๕๕)'''
 
'''47. นายธานี มาลีหอม (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖)'''
 
{|
'''48. นายสมยศ มะลิลา (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘)'''
||40.|| '''นายนิพันธ์ ชลวิทย์ '''|| || ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
|-
||41.|| '''นายปรีชา หุ่นสุวรรณ '''|| || ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
|-
||42.||''' นายสาโรช แสงอรุณ '''|| || ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
|-
||43.||''' นายยุติศักดิ์ เอกอัคร '''|| || ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
|-
||44.||''' นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม '''|| || ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
|-
||45.||''' นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน '''|| || ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
|-
||46.||''' นางสาวปาณี นาคะนาท '''|| || ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๔๕๕
|-
||47|| '''นายธานี มาลีหอม '''|| ||๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖
|-
||48.||''' นายสมยศ มะลิลา '''|| || ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
|-
||49.||''' .นายปรัชญา เปปะตัง '''|| || ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ถึงปัจจุบัน
|}
 
'''49.นายปรัชญา เปปะตัง (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ถึงปัจจุบัน)'''
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
56

การแก้ไข