ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พุทธศาสนา}}
'''การเวียนเทียน''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด ''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด ''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ.
 
== ประวัติ ==
พิธีการเวียนรอบ[[ปูชนียวัตถุ]] หรือ[[ปูชนียสถาน]] เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆนั้นๆ อย่างสูงสุด.
 
ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัย]ามาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน.
 
<gallery>
 
== การจัดพิธีเวียนเทียนในปัจจุบัน ==
"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น [[วันวิสาขบูชา]], [[วันมาฆบูชา]], [[วันอาสาฬหบูชา]] และ[[วันอัฏฐมีบูชา]].
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม