ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{|
|| ||๑.|| '''ร.ต.ต. ประทวน สิทธิธูรณ์'''|| ||๑๘ ธ.ค. ๒๔๙๐ - ๘ มี.ค.๒๔๙๒
|-
||๒.|| '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย'''|| || ๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕
 
'''รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองบัว'''
{|
 
||๑.|| '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย'''|| || || || || || ||๑๔ ก.ค. ๒๔๙๙ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒
|-
 
||๒.|| '''นายอรุณ วิไลรัตน์'''|| || || || || || ||๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘
|-
 
||๓.||'''นายอำนาจ ศศิธร'''|| || || || || || ||๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘ - ๓ ก.ค. ๒๕๑๔
|-
 
๔.'''นายชาติ สุขเจริญ'''|| || || || || || ||๖ ก.ค. ๒๕๑๔ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๑๗
|-
 
๕. '''นายธนุศ อิศรางกูร ณ อยุธยา'''|| || || || || || ||๑๔ พ.ค. ๒๔๑๗ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘
|-
 
๖.'''นายสงวน ประพันธ์โรจน์'''|| || || || || || ||๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๑
|-
 
๗.'''นายไชยเจริญ เฟื่องเรือง '''|| || || || || || ||๒๘ ส.ค. ๒๕๒๑ -๓๑ พ.ค.๒๕๒๔
|-
 
๘.'''นายสมหมาย ฉัตรทอง'''|| || || || || || ||๑ มิ.ย.๒๕๒๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๒๘
|-
 
๙. '''นายดารา การุณยวนิช'''|| || || || || || ||๑๕ ก.พ. ๒๕๒๘ - ๑๕ ต.ค.๒๕๓๐
|-
 
๑๐.'''นายสุนทร มากบุญ'''|| || || || || || ||๑๖ ต.ค.๒๕๓๐ - ๒๐ ม.ค.๒๕๓๒
|-
 
๑๑.'''นายอัมพร วังศพ่าห์'''|| || || || || || ||๒๓ ม.ค.๒๕๓๒ - ๓ ธ.ค.๒๕๓๓
|-
 
๑๒.'''ร.ต.เสรี ลักษณะสุต'''|| || || || || || ||๓ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๓๕
|-
 
๑๓.'''นายสุวิทย์ หงส์ธนนันท์'''|| || || || || || ||๑๙ ก.พ. ๒๕๓๕ - ๕ พ.ย.๒๕๓๖
|-
 
๑๔.'''นายวิมล จันทวานิช'''|| || || || || || ||๘ พ.ย.๒๕๓๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๘
|-
 
๑๕.'''นายมานิตย์ แพทย์จรัส'''|| || || || || || ||๑ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๙ ก.พ. ๒๕๔๑
|-
 
๑๖.'''นายสุรเชษฐ์ ธีรัทธานนท์'''|| || || || || || ||๙ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๔๑
|-
 
๑๗.'''นายเสรี คัมภีรธัมโม'''|| || || || || || ||๒. พ.ย.๒๕๔๑ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
|-
 
๑๘.'''นายวีระชัย ภู่เพียงใจ'''|| || || || || || ||๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๗
|-
 
๑๙.'''นายสมดี คชายั่งยืน'''|| || || || || || ||๑ พ.ย.๒๕๔๗ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘
|-
 
๒๐.'''นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ'''|| || || || || || ||๒๖ ธ.ค.๒๕๔๘ - ๒๑ พ.ย.๒๕๕๑
|-
 
๒๑.'''นายเมธี ปรัชญาสกุล'''|| || || || || || ||๒๔ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
|-
 
๒๒.'''นายจิตวัฒน์ วิกสิต'''|| || || || || || ||๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๘ มี.ค.๒๕๕๖
|-
 
๒๓.'''นายเมธี ปรัชญากสุล'''|| || || || || || ||๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
|-
 
||๒๔.||'''น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน'''|| || || || || || ||๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
 
ข้อมูลจากหนังสือ ๖๐ ปี(๒๔๙๑-๒๕๕๐) จารึกไว้บนแผ่นดิน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสมหมาย ฉัตรทอง(๒๕๔๗)
56

การแก้ไข