ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''รายชื่ออดีตผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองบัว'''
 
'''๑. ร.ต.ต. ประทวน สิทธิธูรณ์ ๑๘ ธ.ค. ๒๔๙๐ - ๘ มี.ค.๒๔๙๒'''
'''๒. นายสืบศักดิ์ สุขไทย ๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕'''
 
'''๓.นายบรรจบ ศรีเจริญ ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕ - ๒ ส.ค. ๒๔๙๙'''
'''๒. นายสืบศักดิ์ สุขไทย ๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕'''
 
'''๓.นายบรรจบ ศรีเจริญ ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕ - ๒ ส.ค. ๒๔๙๙'''
 
 
'''รายชื่ออดีตผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองบัว'''
 
๑. นายสืบศักดิ์ สุขไทย ๑๔ ก.ค. ๒๔๙๙ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒
 
๒. นายอรุณ วิไลรัตน์ ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๒ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘
 
'''๓.นายอำนาจ ศศิธร ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๘ - ๓ ก.ค. ๒๕๑๔'''
 
'''๔.นายชาติ สุขเจริญ ๖ ก.ค. ๒๕๑๔ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๑๗'''
'''๕. นายธนุศชาติ อิศรางกูรสุขเจริญ อยุธยา ๑๔ ๖ ก.ค. ๒๔๑๗๒๕๑๔ - ๒๘๑๔ พ.. ๒๕๑๘'''๒๕๑๗
 
'''๖.นายสงวน ประพันธ์โรจน์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๘ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๑'''
'''๗. นายไชยเจริญธนุศ เฟื่องเรืองอิศรางกูร อยุธยา ๑๔ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๑๒๔๑๗ -๓๑ ๒๘ พ..๒๕๒๔''' ๒๕๑๘
 
'''๘.นายสมหมาย ฉัตรทอง ๑ มิ.ย.๒๕๒๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๒๘'''
'''๙. นายดาราสงวน การุณยวนิชประพันธ์โรจน์ ๒๘ ๑๕ ก..ย. ๒๕๒๘ ๒๕๑๘ - ๑๕๒๕ .ค.๒๕๓๐''' ๒๕๒๑
 
'''๑๐.นายสุนทร มากบุญ ๑๖ ต.ค.๒๕๓๐ - ๒๐ ม.ค.๒๕๓๒'''
'''๑๑.นายอัมพรไชยเจริญ เฟื่องเรือง วังศพ่าห์ ๒๘ ๒๓ ม.ค.๒๕๓๒ ๒๕๒๑ -๓๑ ๓ ธ.ค.๒๕๓๓'''๒๕๒๔
 
'''๑๒.ร.ต.เสรี ลักษณะสุต ๓ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๓๕'''
'''๘.นายสมหมาย ฉัตรทอง ๑ มิ.ย.๒๕๒๔ - ๑๔ ก.พ.๒๕๒๘'''
'''๑๓.นายสุวิทย์ หงส์ธนนันท์ ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๕ - ๕ พ.ย.๒๕๓๖'''
 
'''๑๔.นายวิมล จันทวานิช ๘ พ.ย.๒๕๓๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๘'''
'''๑๕. นายมานิตย์ดารา แพทย์จรัสการุณยวนิช พ.ย. ๒๕๓๘ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๔๑'''๒๕๒๘ - ๑๕ ต.ค.๒๕๓๐
 
'''๑๖.นายสุรเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ ๙ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๔๑'''
'''๑๗๑๐.นายเสรีสุนทร คัมภีรธัมโมมากบุญ ๒. ๑๖ ต..๒๕๔๑๒๕๓๐ - ๑๕๒๐ .ค.๒๕๔๕'''๒๕๓๒
 
'''๑๘.นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๗'''
'''๑๙๑๑.นายสมดีอัมพร คชายั่งยืน วังศพ่าห์ ๒๓ ม..๒๕๔๗๒๕๓๒ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘'''๒๕๓๓
 
'''๒๐.นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ ๒๖ ธ.ค.๒๕๔๘ - ๒๑ พ.ย.๒๕๕๑'''
'''๑๒.ร.ต.เสรี ลักษณะสุต ๓ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๓๕'''
'''๒๑.นายเมธี ปรัชญาสกุล ๒๔ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔'''
 
'''๒๒.นายจิตวัฒน์ วิกสิต ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๘ มี.ค.๒๕๕๖'''
'''๒๓๑๓.นายเมธีสุวิทย์ ปรัชญากสุลหงส์ธนนันท์ ๑๙ ๑๑ มี.. ๒๕๕๖๒๕๓๕ - ๓๐ .ย. ๒๕๕๗'''๒๕๓๖
 
'''๒๔.น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน'''
'''๑๔.นายวิมล จันทวานิช ๘ พ.ย.๒๕๓๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๘'''
 
๑๕.นายมานิตย์ แพทย์จรัส ๑ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๙ ก.พ. ๒๕๔๑
 
'''๑๖.นายสุรเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ ๙ ก.พ.๒๕๔๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๔๑'''
 
๑๗.นายเสรี คัมภีรธัมโม ๒. พ.ย.๒๕๔๑ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
 
'''๑๘.นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๗'''
 
๑๙.นายสมดี คชายั่งยืน ๑ พ.ย.๒๕๔๗ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘
 
'''๒๐.นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ ๒๖ ธ.ค.๒๕๔๘ - ๒๑ พ.ย.๒๕๕๑'''
 
'''๒๑.นายเมธี ปรัชญาสกุล ๒๔ พ.ย.๒๕๕๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔'''
 
'''๒๒.นายจิตวัฒน์ วิกสิต ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๘ มี.ค.๒๕๕๖'''
 
๒๓.นายเมธี ปรัชญากสุล ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
 
'''๒๔.น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน'''
 
ข้อมูลจากหนังสือ ๖๐ ปี(๒๔๙๑-๒๕๕๐) จารึกไว้บนแผ่นดิน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสมหมาย ฉัตรทอง(๒๕๔๗)
ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อนายอำเภอ ณ วันที่แก้ไข วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๘ นี้ยังไม่ครบถ้วน ต่อไปคงจะได้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
56

การแก้ไข