ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย ศึกษาศ...)
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
 
การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเลือดของนักศึกษาศาสตร์นิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดั้งนี้
 
* [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (เทา-แดง)
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (เทา-เหลือง)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (เทา-แสด)
 
== กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์ ==
* [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
ผู้ใช้นิรนาม