ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [http://science.srru.ac.th/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
* [http://202.29.30.93/fms/ คณะวิทยาการจัดการ]
* [http://human.srru.ac.th/ คณะมนุษย์ศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
* [http://www.srru.ac.th/org/industrial/index.htm คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
* [http://www.srru.ac.th/# คณะเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร]
* [http://www.srru.ac.th/org/graduate/ บัณฑิตวิทยาลัย]
 
10

การแก้ไข