ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญาเอก"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
'''ปริญญาเอก''' {{en:Doctorate}}เป็นชื่อเรียกนำหน้า การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุด เป็น[[ปริญญา]]ในการศึกษาขั้นสูงสุด ที่มอบให้แก่บุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แสดงถึงการเรียนรู้หรือการ ศึกษาซึ่งลงลึกในขอบเขตการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงหรือในส่วนของ[[อาชีพ]]นั้นๆ
 
== การเรียนการสอน ==
ในการเรียนปริญญาเอก เป็นการนำข้อมูลจากการเรียนทั้งตรีและโท หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มาวิจัยและสังเกตุสังเกต แบ่งแยก ทั้งแบบปฏิบัติการและการอภิปรายร่วมกัน โดยจะเป็นการลงรายละเอียด ที่ขั้นสูงและแยกส่วนมากขึ้น โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้<ref>http://w3.chula.ac.th/admission/doctor/index.htm</ref>
 
== คุณสมับติผู้ศึกษา ==
สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตตามสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนดจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต<ref>http://www.dpu.ac.th/admissions/doctor/</ref>
<br />
ผู้เข้าศึกษาต่อ จำเป็นต้องทำการทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นผู้รับสมัคร เช่น CUtest KUtest หรือใช้คะแนนอื่นใด เช่น TOEIC TOFEL เป็นต้น
 
== การใช้คำนำหน้า ==
ผู้จบปริญญาเอก สามารถในคำนำหน้าได้ว่า '''ด.ร.''' ด็อกเตอร์ ทับศัพท์ Doctor โดยใช้ตัวยย่อภาษาอังกฤษ Ph.D<ref>http://www.phd.ru.ac.th/light/king2014.php</ref>
 
== วิชาเอกที่เปิดสอนในประเทศไทย ==
* คณะ[[วิศวกรรมศาสตร์]]
* คณะ[[อักษรศาสตร์]]
* คณะ[[วิทยาศาสตร์]]
* คณะ[[รัฐศาสตร์]]
* คณะ[[สถาปัตยกรรมศาสตร์]]
* คณะ[[พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
* คณะ[[นิเทศศาสตร์]]
* คณะ[[เศรษฐศาสตร์]]
* คณะ[[แพทยศาสตร์]]
* คณะ[[สัตวแพทยศาสตร์]]
* คณะ[[ทันตแพทยศาสตร์]]
* คณะ[[เภสัชศาสตร์]]
* คณะ[[นิติศาสตร์]]
* คณะ[[ศิลปกรรมศาสตร์]]
* คณะ[[พยาบาลศาสตร์]]
* คณะ[[สหเวชศาสตร์]]
* คณะ[[จิตวิทยา]]
* คณะ[[วิทยาศาสตร์การกีฬา]]
* [[ประชากรศาสตร์]]<ref>http://w3.chula.ac.th/admission/doctor/index.htm</ref>
* คณะ[[ครุศาสตร์]]
* [[วิทยาศาสตร์สาธารณสุข]]
* คณะ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]]<ref>http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/archives/3389</ref>
 
 
== ดูเพิ่มเติมเพิ่ม ==
* [[Compilation thesis]]
* [[Doctor (title)]]
* [[List of fields of doctoral studies]]
 
== รายการอ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
5,087

การแก้ไข