ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สำคัญเพราะช่วยทำให้รู้ที่มาของพระมหานามะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าสุทโธนะ)
|สี =
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = เจ้าชายมหานามะนาม
|พระปรมาภิไธย = พระเจ้ามหานามะนามศากยราชา
|วันพระราชสมภพ =
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์วงศ์
|พระราชบิดา = [[พระเจ้าอมิโตทนะ]]
|พระราชมารดา =
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา = [[วาสภขัตติยา]]
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศากยะ]]
|ทรงราชย์ =
}}
 
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เป็นพระราชโอรสของ [[พระเจ้าอมิโตทนะ]]เอตทัคคะผู้ถวายทานรสประณีต มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]]เอตทัคคะผู้ได้ทิพยจักขุ และมีพระกนิษฐภคินี หนึ่งพระองค์ คือ พระนางโรหิณี ตามชื่อแม่น้ำโรหิณี ทรงมีพระชายาเป็นนางทาสีชื่อ นาคมณฑาล และมีพระธิดาที่เป็นจัณฑาลมีนามว่า พระนางวาสภขัตติยา
 
== ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ==
เมื่อพระโพธิสัตว์โคดมโคตมได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ในวันที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จมาถึง เจ้าชายมหานามะเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็นามได้ตั้งใจรอพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งและได้ออกจากพระราชวังไปต้อนรับพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคด้วยพระองค์เองเพียงลำพังในเย็นวันนั้นเอง และได้จัดหาที่พักถวายพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาตามพระราชพุทธประสงค์ หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเจ้าชายมหานามะนามอยู่เรื่อยๆเรื่อยในเขตพระนครกบิลพัสดุ์นั่นเอง
 
ครั้นเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหัตผลและดับขันธปรินิพพานแล้ว เจ้าชายภัททิยะก็ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมาแต่เจ้าชายอนุรุทธซึ่งเป็นพระสหายได้ชวนพระองค์ออกผนวชทำให้ราชสมบัติขาดผู้สืบทอด บรรดาพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลาย จึงอัญเชิญเจ้าชายมหานามเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ามหานามศากยราชาสืบต่อมา ทุกครั้งตลอดเวลาที่พระองค์ปรารถนาจะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธารามพระเจ้ามหานามศากยราชาได้เสด็จเข้าไปฟังธรรมกับพระบรมศาสดาในช่วงเวลาบ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยพระองค์จะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณพร้องกับราชองครักษ์ ครั้นเมื่อถึงนิโครธาราม เมื่อครั้งเสด็จรธารามได้รับสั่งให้ราชองครักษ์กลับจะทรงพระดำเนินนครก่อนส่วนพระองค์เสด็จกลับพระนครเพียงลำพัง ชาวบ้านที่พบพระองค์ในระหว่างทางก็มีความปราบปลื้มโสมนัสใจเป็นอย่างยิ่ง
 
== ถวายทานมีรสประณีต ==
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ตลอดชีวิตพระเจ้ามหานามศากยราชาเป็นกษัติริย์ที่ทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลพสกนิกรให้มีความผาสุขกันถ้วนหน้าและยังทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งมาก ทำให้พระพุทธศาสนาในกรุงกบิลพัสดุ์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก พระองค์ดำรงขันธ์อยู่พอสมควรจึงเสด็จสวรรคต ท่ามกลางความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวกบิลพัสดุ์ เพราะพระองค์เป็นโสดาบันประเภทสัตตักขัตตุปรมัง จึงไปบังเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง แล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน
 
== อ้างอิง ==
18

การแก้ไข