ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

 
=== โปรแกรมวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ===
ระดับปริญญาโท
* [http://ict.srru.ac.th/gedu/ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา]
มหาวิทยราลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา ได้แก่
 
1. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2. การบริหารการศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
* [http://ict4.srru.ac.th/gedu/ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา]
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรและการสอน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย ==
108

การแก้ไข