ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (โสม ฉนฺโน) วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (วน ฐิตญาโณ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดอรุณราชวราราม]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เสงี่ยม จนฺทศสิริ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม