ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแพทย์แผนไทย"

* [http://sci.bsru.ac.th/dept/ttm/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]
* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
* [[สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]<ref>http://www.ihsrsa.ru.ac.th/index.php </ref>
* วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
* วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
119

การแก้ไข