ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาปาสกาล"

เพิ่มเติม "โครงสร้างอย่างง่าย" / ลบตัวอย่างที่เป็นภาษา BASIC ออก
(เพิ่มเติม "โครงสร้างอย่างง่าย" / ลบตัวอย่างที่เป็นภาษา BASIC ออก)
'''ภาษาปาสกาล''' (Pascal programming language) เป็น[[ภาษาโปรแกรม]]ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการศึกษา คิดค้นขึ้นโดย [[นิเคลาส์ แวร์ท]] ([[:en:Niklaus Wirth|Niklaus Wirth]]) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาว[[สวิตเซอร์แลนด์]] ในปี [[ค.ศ. 1970]] เพื่อช่วยในการเรียนการสอน[[การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง]] ([[:en:structured programming|structured programming]]). ภาษาปาสกาลนั้นพัฒนาขึ้นมาจาก [[ภาษาอัลกอล]] ([[:en:Algol programming language|Algol]]), และชื่อปาสกาลนั้น ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ [[แบลส ปาสกาล]] ([[:en:Blaise Pascal]]). นอกเหนือจากภาษาปาสกาลแล้ว, แวร์ทได้พัฒนา [[ภาษาโมดูลาทู]] ([[:en:Modula-2|Modula-2]]) และ [[ภาษาโอบีรอน|โอบีรอน]] ([[:en:Oberon programming language|Oberon]]) ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่สามารถรองรับ[[การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ]] (object-oriented programming).
 
==โครงสร้าง อย่างง่าย==
โปรแกรมภาษาปาสกาลทุกอัน จะเริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด '''Programm''' และส่วนของโค้ดจะอยู่ระหว่างคีย์เวิร์ด '''Begin''' และ '''End''' ภาษาปาสกาลนั้นไม่สนใจความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ("end" มีผลเท่ากับ "End"). เซมิโคลอน (;) ใช้เมื่อจบคำสั่ง และ จุลภาค (.) ใช้เมื่อจบโปรแกรม (หรือยูนิต)
program PascalProgram1(output);
begin
writeln('text');
end.
 
'''program''' HelloWorld(input, output);
==หลักการเขียนโปรแกแกรมภาษา ปาสคาล(PASCAL)==
DIM ใช้การนิยามตัวแปร เช่นนิยามตัวแปร A,B,C,D
'''begin'''
WriteLn('Hello, World!');
'''end'''.
 
[[Category:ภาษาโปรแกรม|ปาสกาล]]
โปรแกรมการหาระยะห่างระหว่างจุด
 
DIM A as [[integer]], b as integer, C as integer, D as integer
A = txt1.text
B = txt2.text
C = txt3.text
D = txt4.text
result = ((A-B)^2 + (C-D)^2)^0.5
result = cal.caption
 
==ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DIM ในโปรแกรม ไฮโล==
 
Option Explicit
 
Private Sub cmdExit_Click()
End
End Sub
 
Private Sub cmdRollDice_Click()
Dim result As Integer
Dim total As Integer
 
imgCoin.Visible = False
Randomize
result = Int((6 * Rnd) + 1)
lblDice1.Caption = result
 
result = Int((6 * Rnd) + 1)
lblDice2.Caption = result
 
result = Int((6 * Rnd) + 1)
lblDice3.Caption = result
 
total = CInt(lblDice1.Caption) + CInt(lblDice2.Caption) + CInt(lblDice3.Caption)
lblTotal.Caption = total
 
Select Case total
Case Is > 11
lblResult.Caption = "HIGH"
If optHigh.Value Then
imgCoin.Visible = True
End If
Case Is < 11
lblResult.Caption = "LOW"
If optLow.Value Then
imgCoin.Visible = True
End If
Case 11
lblResult.Caption = "HI-LO"
If optHiLo.Value Then
imgCoin.Visible = True
End If
End Select
End Sub
 
 
 
Private Sub Form_Load()
 
End Sub
 
Private Sub imgCoin_Click()
 
End Sub
 
Private Sub Label1_Click()
 
End Sub
 
Private Sub Label2_Click()
 
End Sub
 
Private Sub lblDice1_Click()
 
End Sub
 
Private Sub lblDice2_Click()
 
End Sub
 
Private Sub lblDice3_Click()
 
End Sub
 
Private Sub lblResult_Click()
 
End Sub
 
Private Sub lblTotal_Click()
 
End Sub
 
Private Sub optHigh_Click()
 
End Sub
 
Private Sub optHiLo_Click()
 
End Sub
 
Private Sub optLow_Click()
 
End Sub
 
 
 
[[category:ภาษาโปรแกรม|ปาสกาล]]
 
{{ภาษาโปรแกรมที่สำคัญ}}
ผู้ใช้นิรนาม