ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

 
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ [[5 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]] มี[[ชื่อเล่น]]ว่า "ปุ๊" ที่[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ และหรือโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์]] ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร)<ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ] สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554 </ref>
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม