ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสงค์ หวลประไพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2541
** มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นพลเอก ตั้งแต่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2541[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/020/17.PDF]
 
*ชีวิตครอบครัว
**สมรสกับนางผ่องศรี (เศวตพันธุ์) หวลประไพ มีบุตร-ธิดา 2 คน
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
57

การแก้ไข