ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเร็มอิปซัม"

 
ในหนังสือฉบับพิมพ์ชุด Loeb Classical Library (1914) H. Rackham ได้แปลข้อความไว้ดังนี้
 
: [32] หากแต่ข้าพเจ้าต้องอธิบายต่อท่านในเหตุที่มโนคติอันความชิงชังอันหลงผิดทั้งหลาย ในการใฝ่หาและสดุดีบาดแผล ว่าบ่มเพาะขึ้นได้เยี่ยงไรและ ข้าพเจ้าจักให้สาระแห่งระบบอันครบถ้วนแด่ท่าน แลประสิทธิ์คำสอนที่แท้แห่งการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ในความจริง ซึ่งเป็นบูรพคณาจารย์ผู้สรรสร้างความผาสุขแห่งมวลมนุษย์ ฤจะมีผู้ใดมิรับ มิชอบ หรือเลี่ยงหลีกความสุข ด้วยเพราะมันเป็นสุขก็หาไม่ ก็ด้วยเหตุเพราะมันเป็นสุข หากแต่ผู้คนเหล่านั้น ซึ่งมิรู้ในวิถีทางแสวงหาความสุข ย่อมประสบเหตุซึ่งทรมานสุดแสนโดยแน่แท้ แลจะมีผู้ใด'''รักใคร่ หรือแสวงหา ปรารถนาจะมีบาดแผล ด้วยเพราะมันเป็นบาดแผลก็หาไม่ ก็ด้วยเพราะมันคือความเจ็บปวด แต่'''ก็บ้าง'''บางขณะก็เกิด ด้วยความเหนื่อยเหน็ดแลเจ็บปวดได้นำพาผู้คนมาซึ่งความเปี่ยม'''สุข '''อันเป็นตัวอย่างกระผีกเดียวนั้นคือ จะมีผู้ใดในหมู่เรา'''อาสา'''ใช้กำลังแรงกายตรากตรำ เว้นเสียแต่จะมีผลพลอยได้ในการกระทำนั้นฤ? แลผู้ใด'''เล่ามีสิทธิ์จะ'''ตราบาป'''ในผู้ซึ่ง'''เลือกจะสนุกเปรมปรีในความสุข'''ซึ่งมิได้เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน หรือ'''ใคร่ใครเล่า'''ซึ่ง'''เลี่ยงความเจ็บปวด'''ซึ่ง'''ปราศจากการนำมา'''ซึ่งความสุขแห่งผลลัพธ์กระนั้นฤ?
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม