ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

ลบภาพ "คนนี้แหละ_2014-03-05_14-12.jpeg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Denniss เพราะ Copyright violation: http://chaoprayanews.com/blog/ramaindra/2013/0...
(Added image to page)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบภาพ "คนนี้แหละ_2014-03-05_14-12.jpeg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Denniss เพราะ Copyright violation: http://chaoprayanews.com/blog/ramaindra/2013/0...)
 
[[File:คนนี้แหละ_2014-03-05_14-12.jpeg|thumbnail|คนนี้แหละ]]
 
'''การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์'''เป็นวิธีการประหารพระราชวงศ์ไทยโดยการใช้ท่อนจันทน์เป็นอุปกรณ์ วิธีการดังกล่าวไม่มีการปฏิบัติอีกต่อมาตั้งแต่รัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ปรามินทร์ เครือทอง. (2545). '''สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์.''' กรุงเทพฯ : มติชน. หน้า 89.</ref> และได้เลิกเสียอย่างเป็นทางการตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|รัชกาลต่อมา]] ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้การประหารชีวิตบุคคลทุกชนชั้นกระทำโดยการตัดศีรษะ<ref>ชลันธร คิดถาง. (2547). '''กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดยยอร์ช ปาดู กับสังคมไทย.''' วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.</ref>
17,443

การแก้ไข