ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{เว็บย่อ |bd}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนบดินทรเดชา <br> (สิงห์ สิงหเสนี)มัธยมดงยาง
| native_language =
| native_name =
| en_name = Bodindecha (Sing Singhaseni)Matthyomdongyang School
| image = [[ไฟล์:bodin.jpg|150px]]
| address = เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
| address = เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1 [[แขวงพลับพลา]] <br>[[เขตวังทองหลาง]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|10310]]
| abbr = .ด. (B.D.)
| code = 10001045013044100116
| establish_date = [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 25142539]]
| founder = [[นายสมาน พิมพ์สิม]]
| founder = [[บุญเลื่อน เครือตราชู|คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู]]
| type = [[มัธยมศึกษา]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = [[นายวิทยา แสงคำไพร]]
| headman = [[อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว|ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว]]
| motto = ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
| song = ธงน้ำเงินมาร์ชมัธยมดงยาง
| color = [[สีน้ำเงิน]]
| campus =
| website = [http://www.bodin.ac.th www.bodin.ac.th]
| footnote =
| นักเรียน = 4,966275คน
}}
 
 
== ประวัติ ==
[[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ใน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ท่านเห็นว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นที่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสานโดยทายาทชั้นเหลนของท่าน ในปีพ.ศ. 2504 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคที่ดินผืนนี้อันเคยเป็นที่พักทัพของท่าน <ref>[http://www.komchadluek.net/detail/20090923/29591/%E0%B8%A3.%E0%B8%A3.%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%941%E0%B9%83%E0%B8%995.html คมชัดลึก ร.ร.คือที่สร้างคนเคล็ดลับ บดินทร ติด 1ใน5] </ref>เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา พ.ศ. 2511 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้คุณหญิง[[บุญเลื่อน เครือตราชู]] ผู้อำนวยการโรงเรียน[[เตรียมอุดมศึกษา]]ในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
7 พฤษภาคม 2514 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์<ref>[http://www2.bodin.ac.th/InfoSchool/symbol.php พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)] สืบค้นเมื่อ 18-06-2553</ref>ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 ในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก็ได้รับนักเรียนรุ่น
แรกโดยใช้[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่
 
ในปีการศึกษา 2514 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียนและนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียน 838 คน ครู-อาจารย์ 43 คน โดยใช้สถานที่เรียนครั้งแรก ณ โรงเรียนเตรียมอุดม เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียนร้อยแล้ว จึงย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2516]]
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 [[รัชกาลที่ 9|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนใช้ตรา "[[พระเกี้ยว]]" เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน และโรงเรียนได้อันเชิญตรานี้ประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย <ref>[http://www2.bodin.ac.th/InfoSchool/symbol.php ตราประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)] สืบค้นเมื่อ 18-06-2553</ref>
 
พ.ศ. 2516 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และในปีต่อมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในปีเดียวกันนั้นสมาคมครูและผู้ปกครองก็ถือกำเนิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงเรียน
 
24 มิถุนายน 2521 เป็นวันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่ง 24 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของโรงเรียน ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นและ[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิด พ.ศ. 2529 มีการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดย[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร)|สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช]] ประทานนามว่า "พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา"
 
พ.ศ. 2530 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ[[รัชกาลที่ 9|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช]]เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คุณจวงจันทร์ สิงหเสนี และสมาคมศิษย์เก่าได้สมทบทุนสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น โดยชั้นบนของอาคารใช้เป็นหอประชุม ชั้นล่างคือ "หอสมุดคุณหญิง นครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี)" ซึ่งได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา และของ[[สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย]]ในปี พ.ศ. 2531
 
พ.ศ. 2532 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่" ต่อมา พ.ศ. 2537 เป็นปี "กาญจนาภิเษก" ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชทรงครองศิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ทายาทสกุลสิงหเสนี คณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า จึงได้ร่วมใจสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และในวันที่ 24 มิถุนายน 2539 [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมาทรง ประกอบพีธีเปิดพิพิธภัณฑ์
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ [[พระเกี้ยว]] ตราประจำรัชกาลใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีความหมายว่า "ศิราภรณ์ประดับยอดศีรษะ" หรือ "จุลมงกุฎ" ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับ "มงกุฎ" พระปรมาภิไธยเดิมของ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] อันมีความหมายว่า "พระจอมเกล้าน้อย"
 
เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและ[[พระปรมาภิไธย]]เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่าพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์
 
ต่อมา[[สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนข้าราชการ และหลังจากนั้นจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เมื่อสภามหาวิทยาลัยลงมติจัดตั้ง [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] จึงรับเอาตราพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนด้วย และเมื่อ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ นิลุบล และสีประจำโรงเรียนคือ สีน้ำเงิน
 
== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ==
นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)มัธยมดงยาง มีผู้บริหารทั้งหมด 122 คน ดังต่อไปนี้
 
{| class="wikitable" width="100%"
! ที่ || ชื่อ || ตำแหน่ง || ปีที่ดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || นายสมาน พิมพ์สิม || อาจารย์ใหญ่ || พ.ศ. 2539-2556
| 0 || [[บุญเลื่อน เครือตราชู|คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู]] || ผู้ก่อตั้งโรงเรียน || -
|-
| 12 || นายเฉลิมวิทยา สิงหเสนีแสงคำไพร || อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 25142556-2516ปัจจุบัน
|-
| 2 || [[คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ]] || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2516-2522
|-
| 3 || นางสงัด จิตตะยโสธร || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2522-2530
|-
| 4 || นางประจวบ ชำนิประศาสน์ || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2530-2533
|-
| 5 || คุณหญิงลักขณา แสงสนิท || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2533-2539
|-
| 6 || นายเฉลิมชัย รัตนกรี || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2540-2541
|-
| 7 || นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2541-2542
|-
| 8 || [[นางพรรณี เพ็งเนตร]] || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2542-2544
|-
| 9 || นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2544-2545
|-
| 10 || นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2545-2552
|-
| 11 || ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2552-2555
|-
| 12 || ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
|-
|}
 
== ผู้อุปการคุณโรงเรียน ==
* คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ผู้บริจาคที่ดิน
* คุณจวงจันทร์ สิงหเสนี
* คุณจับจิตต์ สิงหเสนี ตุวินันท์
* คุณสรรเพ็ชร - คุณกรทิพย์ สิงหเสนี
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[กฤตพร มณฑีรรัตน์]] - (มุก Olives) ศิลปินนักร้อง
* [[กันยารัตน์ ติยะพรไชย]] (ลุลา) - ศิลปินนักร้อง
* [[กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา]] (แจ็ค) - ดารานักแสดง
* [[เข็มอัปสร สิริสุขะ]] (เชอรี่) - ดารานักแสดง
* [[เขมรัชต์ สุนทรนนท์]] (อ๋อง) - นักร้อง/พิธีกร/ดีเจ
* [[คมกฤษ ตรีวิมล]] (เอส) - ผู้กำกับภาพยนตร์
* [[คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์]] (เอ้ก) นักแสดง และนายแบบ
* [[จรินทร์พร จุนเกียรติ]] (เต้ย) บ.ด.36 - นางแบบ/ดารานักแสดง
* [[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]] (เจนี่) - ดารานักแสดง
* [[จันทร์จิรา จูแจ้ง]] (ตุ๊ก) - ดารานักแสดง
* [[ชุติมา นัยนา]] (เอ้) - นางสาวไทย
* [[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]] (พลอย) - ดารานักแสดง
* [[ณฐพร เตมีรักษ์]] (แต้ว - บ.ด. 35) - ดารานักแสดง
* [[ณัฐพล ลียะวณิช]](ต่าย) - ดารานักแสดง
* [[ธีระ สลักเพชร]] (รุ่น 6) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
* [[นันทิดา แก้วบัวสาย]] (ตู่) - ศิลปิน
* [[นราพัฒน์ แก้วทอง]] - นักการเมือง
* [[ปวันรัตน์ นาคสุริยะ]] (มะเหมี่ยว) - พิธีกร/ดารานักแสดง
* [[ปนัดดา วงศ์ผู้ดี]] (บุ๋ม) - ดารานักแสดง
* [[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]] (ยุ้ย) - ศิลปิน
* [[ปลื้มจิตร ถินขาว]] (หน่อง) - นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ
* [[อัจฉราพร คงยศ]] (เพียว) - นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ
* [[เป็นเอก การะเกตุ]] (ไอ - บด. 36) - นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
* [[พัชรศรี เบญจมาศ]] (กาละแมร์) - พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (เสนาหอย) - พิธีกร/นักแสดง
* [[พลอย จินดาโชติ]] - ดารานักแสดง
* [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]] - ดารานักแสดง
* [[มิณฑิตา วัฒนกุล]] (มิ้น) (บด. 34) - ศิลปิน
* [[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]] (โดโด้) - ดารานักแสดง
* [[วรเวช ดานุวงศ์]] (แดน) - ศิลปิน/นักแสดง/ผู้จัดละคร/โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง
* [[วินทร์ เลียววาริณ]] - สถาปนิก/นักเขียนรางวัลซีไรท์
* [[สุวนันท์ คงยิ่ง]] (กบ) - ดารานักแสดง
* [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]] (นุ๊ก) - ดารานักแสดง
* [[สุนิสา สุขบุญสังข์]] (อ้อม) - ศิลปิน/ผู้จัดรายการวิทยุ/ผู้ดำเนินรายการ
* [[สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา]] (นิหน่า) - ศิลปิน
* [[สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์]] (เอ๋,นิ้วกลม) - นักขียน/คอลัมนิสต์/ครีเอทีฟ
* [[หทัยวรรณ งามสุคนธภูษิต]] (ผึ้ง) - ศิลปินนักแสดง
* [[อนุชา นาคาศัย]] - นักการเมือง
* [[อุษามณี ไวทยานนท์]] (ขวัญ) - ดารานักแสดง
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ชมพู่) - ดารานักแสดง
* [[ดนู สิงหเสนี]] (ตุ้ม) - ดีเจ/พิธีกร
 
== เกียรติประวัติ ==
# รางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2515, 2516, 2518 และ 2519
# รางวัลพระราชทานประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษ ที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532
# รางวัลห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2531, 2538 และ 2539
# รางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2539
# รางวัลห้องสมุดดีเด่น และห้องสมุดยอดเยี่ยมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531 และ 2539
# รางวัล "โรงอาหารมาตรฐานดีเด่น" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2533
# รางวัลชนะเลิศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นของ [[สสวท]]. พ.ศ. 2535
# รางวัลโรงเรียนที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535, 2536 และ 2537
# รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านวินัยและการจราจร จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536
# ป้ายเกียรติคุณ "สถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่" จากกรมอนามัย [[กระทรวงสาธารณสุข]] พ.ศ. 2539
# ศูนย์กีฬาวอลเล่ย์บอล (หญิง) กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2533
# ศูนย์ [[พสวท.]] ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2527]]
# ศูนย์ AFS เขตกรุงเทพมหานครเหนือ [[พ.ศ. 2533]]
# ศูนย์นิเทศวิชาภาษาไทย [[กรมสามัญศึกษา]] [[พ.ศ. 2539]]
# ครู-อาจารย์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูจริยธรรมศึกษาดีเด่น ผู้กำกับการศึกษาวิชาทหารดีเด่น ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ฯลฯ
# นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น นักกีฬายอดเยี่ยม ลูกเสือดีเด่น ฯลฯ
# ได้ใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันสิ่งแวดล้อม [[พ.ศ. 2544]]
# โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พ.ศ. 2543
# ศูนย์วัฒธรรมเขตวังทองหลาง
# รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2546
# รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต ประเภทพาเหรด ณ [[ประเทศญี่ปุ่น]] พ.ศ. 2545
# รางวัลชนะเลิศประกวดวงลูกทุ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพ.ศ. 2545 2546และ2548
# รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546
# โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม พ.ศ. 2547 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมาหานคร เขต 2 สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน และยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม และด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาอังกฤษ
# รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยประทาน[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] พ.ศ. 2548
#รางวัลชนะเลิศประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2548
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา]]
* [[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
* [[พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
* [[กีฬา 5 พระเกี้ยว]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bodinband.com/ วงโยธวาทิตโรงเรียนบดินทรเดชา]
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม]]
{{Coord|13|46|05.27|N|100|36|53.60|E|type:school|display=title}}
{{รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์}}
{{โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา}}
{{เรียงลำดับ|บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)}}
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา]]
[[หมวดหมู่:เขตวังทองหลาง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในโครงการ พสวท.]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
15

การแก้ไข