ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยอีสาน"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ [[28 มกราคม]] [[พ.ศ. 2545]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00042842.PDF ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)]</ref> โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจาก[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น '''"มหาวิทยาลัยอีสาน"''' เมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/21.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็น มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/22.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน]</ref> ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2554]] ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ([[ไชยยศ จิรเมธากร]]) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.[[สุมนต์ สกลไชย]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.[[อัษฎางค์ แสวงการ]])<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1303890331&grpid=01&catid=&subcatid= เปิดประวัติ"มหาวิทยาลัยอีสาน" ก่อนถูกชี้ขายปริญญา สมบัติครอบครัว"แสวงการ" "ประจวบ ไชยสาส์น"นั่งนายกสภาฯ]</ref>
ถูกยุบวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
 
มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดสอนทำการสอน 3 ระดับ คือ
*ระดับ[[ปริญญาตรี]] หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
**คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
**คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
**คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
**คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
**คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
*ระดับ[[ปริญญาโท]] 3 หลักสูตร
**หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
**หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
**หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
*ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
**หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
== อ้างอิง ==
50,901

การแก้ไข