ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

{{col-begin}}
{{col-2}}
 
=== กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ===
* [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะนิติศาสตร์]]
* [[วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรม]]
{{col-2}}
 
=== กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ===
* [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]]
{{col-2}}
 
=== กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ===
ผู้ใช้นิรนาม