ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์"

 
โดยคณาจารย์ประจำ[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะวิทยาศาสตร์]] และอาจารย์รับเชิญพิเศษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ในรายวิชาปรีคลินิก เช่น
ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการทางการแพทย์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยาการแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก และ เวชพันธุศาสตร์
 
 
 
โดยคณาจารย์แพทย์ และอาจารย์แพทย์รับเชิญพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ในรายวิชาคลินิก
 
 
== การลงนามความร่วมมือ (MOU) ==
ผู้ใช้นิรนาม