ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสอบสวนคดีพิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ
# ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ
#ใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบ ทำตัวเหนือกฏหมาย ยัดความผิดให้ฝ่ายตรงข้าม
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
18

การแก้ไข