ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสอบสวนคดีพิเศษ"

# พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ
# ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ
# เป็นหน่วยงานที่รับใช้นักการเมืองรังแกฝ่ายตรงข้าม
# มีอธิบดีเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณ
# ชอบทำคดีแรด
# ชอบทำคดีการเป่านกหวีด
 
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
ผู้ใช้นิรนาม