ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

 
== หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน ==
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้น '''มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท'''นะครัส
 
== การจดทะเบียน ==
ผู้ใช้นิรนาม