ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
• ของไหลแบ่งออกเป็นสองจำพวก คือ ของเหลว (Liquid) และก๊าซ(Gas)
 
=== ความต่อเนื่องการไหล ===
• ความต่อเนื่องของของไหลเกิดขึ้นเมื่อของไหลมีช่องวาสงของของไหลมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโมเลกุล ซึ่งโมเลกุลจะไม่อยู่กับที่แต่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
• ในการศึกษาสมมติของไหลให้มีความต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งง่ายในการคำนวณ แต่สามารถใช้ได้ในของไหลระยะทางใกล้ๆ เท่านั้น
• การวิเคราะห์พลังงานระดับมหภาค (Macroscopic) เป็นการวิเคราะห์ทั้งความดัน(Pressure) อุณหภูมิ (Temperature) และปริมาตร (Volume) อาจเรียกว่าอุณหพลศาสตร์ดั้งเดิม (Classical thermodynamics) เป็นการศึกษาในเรื่องกลศาสตร์ของไหล
 
 
=== มิติและหน่อย ===
• มิติ(Dimension) และหน่วย(Units) ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
• ระบบหน่วยวัดมาตรฐานระหว่างชาติดั้งเดิมมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบเมตริก (CGS และMKS) และระบบอังกฤษ (FPS)
• ระบบหน่วยสากล (SI Unit) เป็นระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units) หรือระบบเอสไอ (SI) คือ ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization)
• ระบบหน่วยสากลประกอบด้วยหน่วยมูลฐาน (Basic unit) หน่วยเสริม (Supplementaryunit) หน่วยอนุพันธ์ (Derived unit) และคำอุปสรรค (Prefixes)
17

การแก้ไข