ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

(ปรับจำนวนนักจิตวิทยาคลินิกตามข้อมูลปัจจุบัน)
นักจิตวิทยาคลินิก คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาคลินิก (Clinical psychology) ซึ่งมี[[ใบประกอบโรคศิลปะ]] และปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ นักจิตวิทยาคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มักประจำอยู่ในงาน[[จิตเวชศาสตร์]] (Psychiatry) บางส่วนอยู่ในงานอื่นๆ เช่น งานเวชกรรมป้องกัน หรือ งาน[[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]] เป็นต้น
 
สถาบันที่เปิดสอนทางด้านจิตวิทยาคลินิก ระดับปริญญาตรี ของรัฐบาลได้แก่ ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ และก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ. 2507) ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์) ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (คณะสังคมศาสตร์) และ ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก-และชุมชน) ม.สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอน คือ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (คณะศิลปศาสตร์) ระดับปริญญาโท ได้แก่ ม.มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก) และม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม