ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* '''พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์''' (ห้องโต๊ะ) ใช้เป็นห้องสำหรับพระราชทานเลี้ยง
* '''พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ''' (ห้องทอง) เดิมใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางและประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
* '''พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์''' (ห้องผักกาด) เป็นห้องเครื่องลายคราม (ถูกรื้อลงแล้ว)
* '''พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร''' (ห้องพระภูษา) (ถูกรื้อลงแล้ว)
 
ในระหว่างนั้น พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมณเฑียรขึ้นทางทิศใต้ของหมู่พระที่นั่งเดิมอีก 6 พระที่นั่ง โดยเริ่มสร้างเมื่อ [[พ.ศ. 2413]] ประกอบด้วย<ref name="ชัชพล"/><ref name="กรมศิลปากร9"/>
* '''พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร''' เป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ห้องน้ำเงิน ห้องเหลือง และห้องเขียว นอกจากนี้ ยังเคยใช้เป็นที่เสด็จออกรับแขกเมืองด้วย
* '''พระที่นั่งอมรพิมานมณี''' เป็นพระวิมานที่บรรทมของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (ถูกรื้อลงแล้ว)
* '''พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์''' เป็นห้องพระบรรทมของ[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี]] (ถูกรื้อลงแล้ว)
* '''พระที่นั่งบรรณาคมสรนี''' เป็นห้องทรงพระอักษร (ถูกรื้อลงแล้ว)
* '''พระที่นั่งราชปรีดีราชวโรทัย''' เป็นห้องพักผ่อนพระราชอิริยาบถ (ถูกรื้อลงแล้ว)
* '''พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร''' เป็นห้องบรรทมสมเด็จพระราชโอรสธิดาบางพระองค์ (ถูกรื้อลงแล้ว)
โดยเพิ่มขึ้นมาอีก1องค์คือ
* '''พระที่นั่งเทวรารัณยสถาน''' เป็นสวนป่า
พระที่นั่งทั้ง 10 องค์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อ [[พ.ศ. 2416]] โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทั้งสิ้น หลังจากนั้น เมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการประพาส[[สิงคโปร์]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]ขึ้นทางด้านทิศเหนือของหมู่พระที่นั่งเดิม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ [[พ.ศ. 2419]] และเฉลิมพระราชมนเฑียรใน [[พ.ศ. 2425]] ดังนั้น พระที่นั่งภายในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกอบด้วย พระที่นั่ง 11 องค์
 
ผู้ใช้นิรนาม