เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ''ยี่เกย พานิช'' ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ''[[ธรรมทาส พานิช]]'' และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ ''กิมซ้อย พานิช'' ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่[[บ้านดอน]]<ref>เป็นชื่อเรียกของตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน</ref> และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม