ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมการผลิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิศวกรรมการผลิต''' (Production Engineering) เป็น[[วิศวกรรม]]สาขาหนึ่ง ซึ่งเน้น การประยุกต์ใช้ ความรู้ด้าน [[วิศวกรรมศาสตร์]]มาผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการเพื่อใช้ ในการวางแผน การดำเนินการและการควบคุม เน้นหนักในการเพิ่มผลิตผลทาง[[อุตสาหกรรม]] ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดและใช้[[ทรัพยากร]]ที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า
 
ในประเทศไทย เปิดสอน 9 สถาบันคือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] [[สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น]] [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]] [http://en.cpru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ] [http://wwwproduction.pcru.ac.th/index_main.php มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
[[สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน http://www.ptwit.ac.th/2012/]]
[[หมวดหมู่:สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม