ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายคอมพิวเตอร์"

บรรทัด 6:
 
การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ทำให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การแบ่งการใช้[[ทรัพยากร]] เช่น [[หน่วยประมวลผล]], [[หน่วยความจำ]], [[หน่วยจัดเก็บข้อมูล]], [[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]] และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น [[เครื่องพิมพ์]] [[เครื่องกราดภาพ]] (scanner) ทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้
 
== ชนิดของเครือข่าย ==
เครือข่าย เป็นการเชื่อมต่อ[[คอมพิวเตอร์]]ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการร่วมใช้ข้อมูล, [[โปรแกรม]] หรือ[[เครื่องพิมพ์]] และยังสามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องได้ตลอดเวลา ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกตามขนาดของเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายที่รู้จักกันดีมีอยู่ 6 แบบ ได้แก่
* เครือข่ายภายใน หรือ [[แลน]] (Local Area Network: [[LAN]]) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
* เครือข่ายวงกว้าง หรือ [[แวน]] (Wide Area Network: [[WAN]]) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
* เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ [[แมน]] (Metropolitan area network : [[MAN]])
* เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ [[แคน (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)|แคน]] (Controller area network) : [[CAN]]) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่าง[[ไมโครคอนโทรลเลอร์]] (Micro Controller unit: MCU)
* เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ [[แพน]] (Personal area network) : [[PAN]]) เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้
* เครือข่ายข้อมูล หรือ [[แซน]] (Storage area network) : [[SAN]]) เป็นเครือข่าย (หรือเครือข่ายย่อย) ความเร็วสูงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่างกันด้วยแม่ข่ายข้อมูลสัมพันธ์กันบนคัวแทนเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้
 
ทำงานละสิ
4

การแก้ไข