ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฆ่าคน"

เพิ่มขึ้น 2,063 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'มลรัฐ'→'รัฐ')
 
ง) มีความประสงค์จะกระทำความผิดโดยรู้ว่าเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (felony)
 
'''องค์ประกอบของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามกฎหมายไทย'''
 
กฎหมายไทยได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นไว้ในมาตรา 288 ประมวลกฎหมายอาญาดังนี้
"มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี"
 
ดังนั้น องค์ประกอบของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจึงได้แก่
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ผู้ใด + ฆ่า + ผู้อื่น
องค์ประกอบภายใน ได้แก่ เจตนาฆ่า (หากกระทำโดยประมาท หรือไม่มีเจตนาฆ่าโดยอาจมีเพียงเจตนาทำร้ายหรือไม่มีเจตนาเลย ก็จะไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น แต่อาจเป็นความผิดฐานอื่น กล่าวคือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เป็นต้น)
คำว่าเจตนานั้น หมายความว่าผู้กระทำรู้และตกลงใจที่จะกระทำ โดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล (เพื่อให้ผู้อื่นตาย)
 
== ประเภทของการฆ่าคน ==
204

การแก้ไข