ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮินดู"

{{Navbox
ไม่มีความย่อการแก้ไข
({{Navbox)
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
 
|group1 = [[ตรีมูรติ|มหาเทพ]]
|list1 = {{nowrap begin}} [[พระพรหม]]{{·w}} [[พระวิษณุ]]{{·w}} [[พระศิวะ]]{{nowrap end}}
 
|group2 = [[เทวดา|เทพเจ้าชั้นรอง]]
|group2 = [[เทพ (ศาสนาฮินดู)|เทพ/เทวะ]]
|list2 = {{nowrap begin}} [[พระพิฆเนศวร]]{{·w}} [[พระขันทกุมาร]]{{·w}} {{·w}} [[พระราม]] {{·w}} [[พระกฤษณะ]] {{·w}} [[หนุมาน|พระหนุมาน]]{{·w}} [[พระอินทร์]]{{·w}} [[พระอัคนี]] {{·w}} [[พระไภรวะ]] {{·w}} [[พระอาทิตย์ยม]]{{·w}} [[กามเทพ|พระจันทร์กามเทพ]]{{·w}} [[พระอังคาร]]{{·w}} [[พาย|พระพุธวายุ]]{{·w}} [[พระพฤหัสบดี]]{{·w}} [[พิรุณ|พระศุกร์วรุณ]]{{·w}} [[พระเสาร์]]{{·w}} [[วิศวกรรม|พระราหูวิษณุกรรม]]{{·w}} [[พระยมอัศวิน]]{{·w}} ''[[:หมวดหมู่:เทวดาในศาสนาฮินดู|อื่นๆ]]'' {{nowrap end}}
 
|group3 = [[เทวดานพเคราะห์|เทวดานพเคราะห์]]
|group3 = [[เทวี]]
|list3 = {{nowrap begin}} [[พระสุรัสวดีอาทิตย์]]{{·w}} [[พระลักษมีจันทร์]]{{·w}} [[พระสตีอังคาร]]{{·w}} [[พระอุมาพุธ]]{{·w}} [[เจ้าแม่ทุรคาพระพฤหัสบดี]]{{·w}} [[ศักติพระศุกร์]]{{·w}} [[เจ้าแม่กาลี]]{{·w}} [[นางสีดา]]{{·w}} [[นางราธาพระเสาร์]]{{·w}} [[พระมหาวิทยาราหู]]{{·w}} [[พระนางมธริกาเกตุ]]{{·w}} ''[[:หมวดหมู่:เทวีเทวดาในศาสนาฮินดู|อื่นๆ]]'' {{nowrap end}}
 
|group4 = [[เทวสตรี|เทวนารี]]
|group4 = คัมภีร์
|list4 = {{nowrap begin}} [[พระเวทสุรัสวดี|พระแม่สรัสวดี]]{{·w}} [[อุปนิษัทพระลักษมี|พระแม่ลักษมี]]{{·w}} [[ปุราณะพระสตี|พระแม่สตี]]{{·w}} [[รามายณะพระแม่ปารวตี|พระอุมา]]{{·w}} [[มหาภารตะพระแม่ทุรคา]]{{·w}} [[ภควัทคีตาพระแม่อทิ ศักติ]]{{·w}} [[พระแม่กาลี]]{{·w}} [[พระแม่สีดา]]{{·w}} [[พระแม่ราธา]]{{·w}} [[พระแม่ทศ มหาวิทยา]]{{·w}} [[พระแม่สัปตริมาติกา]]{{·w}} ''[[:Categoryหมวดหมู่:คัมภีร์เทวีในศาสนาฮินดู|อื่นๆ]]'' {{nowrap end}}
 
|group445 = คัมภีร์
|list5 = {{nowrap begin}} [[พระเวท]]{{·w}} [[อุปนิษัท]]{{·w}} [[ปุราณะ]]{{·w}} [[รามายณะ]]{{·w}} [[มหาภารตะ]]{{·w}} [[ภควัทคีตา]]{{·w}} ''[[:Category:คัมภีร์ในศาสนาฮินดู|อื่นๆ]]'' {{nowrap end}}
 
|belowstyle = background:#FFC569; <!--lighter orange to ease eye-strain-->
ผู้ใช้นิรนาม