ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

 
== การเมือง ==
วันที่ได้รับเอกราช
{{โครงส่วน}}
 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (จากบราซิล)
 
รัฐธรรมนูญ
 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 
ฝ่ายบริหาร
 
ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา) ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (และไม่อาจดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้)
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 
ฝ่ายตุลาการ
 
ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
 
ระบบกฏหมาย
 
ระบบประมวลกฏหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฏหมายของสเปน
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
184

การแก้ไข