ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
ประวัติโรงเรียน
 
* '''โรงเรียนแม่จันวิทยาคม''' [[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2502 โดยการอนุมัติของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ 450/2502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2502 ได้จัดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาตอนปลาย ในขั้นแรกได้จัดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสหศึกษาจำนวน 40 คน
เมื่อเริ่มเปิดทำการสอน ได้ใช้สถานที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2502 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2503 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และได้เปิดทำการสอนอยู่ที่นี่ 2 ปีการศึกษา จากนั้นจึงย้ายมาทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม2505 เป็นต้นมา
อัตลักษณ์โรงเรียน
* " สุภาพ อ่อนน้อม "
 
*เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม
" สุภาพ อ่อนน้อม "
 
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม คือ การรู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน้ำใจ และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป เช่น ทักทาย หรือยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ เป็นต้น
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
* รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์
 
สีประจำโรงเรียน
คติพจน์โรงงเรียน
* เหลืองดำ
สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
คติพจน์โรงงเรียน
* สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
 
เพลงประจำโรงเรียน
* 1. มาร์ชม.จ.ว
* 2. ม.จ.ว ที่รัก
* 3. โรงเรียนในฝัน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม