ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title= {{WL|รายชื่อคณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย|คณะในกลุ่มนิเทศศาสตร์}} ใน{{WL|ประเทศไทย}}
| group1=สถาบันที่เปิดสอน
| list1= [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ|กรุงเทพ]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก|เกริก]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต|เกษมบัณฑิต]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]]• [[สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา|เจ้าพระยา]] • [[คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น|เซนต์จอห์น]] • [[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์|ธุรกิจบัณฑิตย์]] • [[ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร|นเรศวร]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี|ปทุมธานี]] • [[คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม]] • [[คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้|แม่โจ้]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รังสิต]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต|รัตนบัณฑิต]] • [[คณะเทคโนโลยี-สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง|รามคำแหง]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวงษ์ชวลิตกุล|วงษ์ชวลิตกุล]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศรีปทุม]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร]] • [[คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม|สยาม]] • [[สาขาวิชานิเทศศสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|สุโขทัยธรรมาธิราช]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย|หอการค้าไทย]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ|หัวเฉียว]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่|หาดใหญ่]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ|อัสสัมชัญ]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย|อีสเทิร์นเอเชีย]] • [[สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]] • [[คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี|ราชมงคลธัญบุรี]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|ราชมงคลกรุงเทพ]] •[[คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร|ราชมงคลพระนคร]]• [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี|กรุงเทพธนบุรี]]
 
| below = [[รายชื่อคณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย|รายชื่อ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
2,526

การแก้ไข