ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ชื่อวง "Dr. Sax" มาจากฉายาของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งวง ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาการเล่นและการสอน[[แซ็กโซโฟน]] จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น โคโลราโด]] [[สหรัฐอเมริกา]]
 
 
 
วงดร.แซค เชมเบอร์ เป็นวงดนตรีเพื่อประกอบการเรียนการสอนดนตรีเด็กของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ (Dr. Sax School of Music) และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา โดยอาศัยปรัชญาและแนวความคิดใหม่ที่ว่า “ดนตรีเพื่อเด็กทุกคนและเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนดนตรี” เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อเด็กได้เรียนดนตรีแล้ว ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเท่านั้น เด็กสามารถเรียนรู้เพื่อความสุขส่วนตัว เรียนรู้เพื่อความมีรสนิยม เป็นผู้มีวัฒนธรรม โดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ
 
การรวมวง เป็นกิจกรรมดนตรีอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ "เรียนดนตรีโดยการเล่น" และมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกซ้อมและมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นดนตรีให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ ดังนั้น วงด็อกเตอร์ แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า จึงได้เกิดการรวมตัวเป็นวงเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 เด็กๆ มาฝึกซ้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00 – 20.00 น.
 
 
'''ประวัติ'''
 
จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ พวกเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นตาม การรวมวงซ้อมดนตรีอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ประกอบกับการดูแลฝึกซ้อมจากบุคคลากรทางดนตรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่มีความรักและเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้ วงด็อกเตอร์แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า ผ่านการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ ปัจจุบันมีผลงานบันทึกเสียงในรูปแบบซีดีจำนวน 4 อัลบั้ม คือ อัลบั้มชุดร่วมกันทำ (พ.ศ.2535) อัลบั้มชุดBlue Danube (พ.ศ.2544) อัลบั้มชุดศรีอยุธยา (พ.ศ. 2545) อัลบั้มชุดกฤดาอภินิหาร (พ.ศ.2546) และล่าสุดคว้ารางวัลชนะเลิศวงดนตรีเยาวชนคลาสสิคระดับนานาชาติ ในงาน International Youth Chamber Music Competition 2005 (IYCC) ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
'''โครงการพรสวรรค์ศึกษา'''
 
“พรสวรรค์สร้างได้ ไม่ต้องคอยเทวดา" เป็นงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าด้านความสามารถและความถนัดทางด้านดนตรีของเด็ก ซึ่งศึกษาจากชีวิตจริง การปฏิบัติจริงของเด็ก จากเด็กที่สมัครใจเรียนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กมีฝีมือพอจะจัดรวมเป็นวงได้ก็รวมกันเป็นวง เริ่มต้นจากเป็นวงดนตรีที่ไม่อยู่ในสารบบ กล่าวคือไม่กำหนดว่ามีกี่คน ไม่กำหนดเครื่องดนตรีที่เล่น ต่อมาได้จัดให้เป็น วงเชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงทดลองเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเด็ก เก็บข้อมูลการเรียนดนตรีและสะท้อนออกมาเป็นเอกสาร รวมถึงการแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีประกอบคำบรรยาย การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และการบันทึกซีดี
 
 
 
'''สมาชิกในวง ''' (ข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2548)
 
ไวโอลิน 1
1. นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายกมล บูรกุล อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ อายุ 14 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
ไวโอลิน 2
1. นางสาวกมลมาศ เจริญสุข อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 15 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนราชินี
3. นายสุภัทร จันทวีระ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
 
วิโอลา
1. นายจักรกฤษ เจริญสุข อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายสุวิจักขณ์ โชติกูล
 
เชลโล
1. นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ อายุ 15 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวตปาลิน เจริญสุข อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
3.นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ดับเบิ้ลเบส
1. นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม