ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| list7 = [[สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อธิการบดี]] • [[สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุด]] • [[สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุดกำแพงแสน]] • [[สำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|กฎหมาย]] • [[สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทะเบียนและประมวลผล]] • [[สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประกันคุณภาพ]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน)]]
| group8 = โครงการจัดตั้ง
| list8 = [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]] • [[คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]]
| group9 = เคยพิจารณา
| list9 = [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี|วิทยาเขตลพบุรี]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่|วิทยาเขตกระบี่]]
ผู้ใช้นิรนาม