ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

เพิ่มขึ้น 285 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นใสใสใใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใส
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาชีพ
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริงสใสใสใสใสใ
ใสใใใสใสใ# '''[[สติ]][[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกได้และความรู้ตัวใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใใส
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม