ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ข้อมูลเยอะเกิน|date=29 ธันวาคม 2554}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมชุมแพศึกษา
| native_language =
| native_name =
| en_name = Srikranuan WittayakhomChumphaesuksa schoolSchool
| image =
| image = [[ไฟล์:ตราประจำโรงเรียน.jpg|150px|ตราประจำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]]
| address = เลขที่ 167 หมู่ 18 [[ถนนมลิวรรณ]] [[ตำบลชุมแพ]] [[อำเภอชุมแพ]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40130
| caption = ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
| abbr = ช.ศ. / C.P.S.S.
| address = เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 [[ถนนกระนวน-ท่าคันโท]] [[ตำบลหนองโก]] [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
| code = 09400501
| abbr= ศ.ก.ว./S.K.W
| establish_date = [[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2512]]
| code = 1009400901
| type = โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ <br />[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| establish_date = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2516]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]] , [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25]]
| founder =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| headman = นายวันชัย ศิริรัตน์ปัญญากร
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| motto = "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
| class_range = มัธยมศึกษา
| song = มาร์ชชุมแพศึกษา , ชุมแพศึกษา , ลาก่อนชุมแพศึกษา
| headman = นายสมยศ รัตนถา
| color = [[สีชมพู |{{แถบสีสามกล่อง|#FFC0CB}} ชมพู]] <br /> [[สีฟ้า |{{แถบสีสามกล่อง|#00BFFF}} ฟ้า]] <br /> [[สีเหลือง |{{แถบสีสามกล่อง|#FFFF00}} เหลือง]]
| motto = วิชฺชาคุณธมฺมิโก โหติ วินยาภรโณ(มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย)
| campus =
| song = มาร์ชศรีกระนวนวิทยาคม
| branch =
| color = [[สีน้ำเงิน |{{แถบสีสามกล่อง|#0000FF}} สีน้ำเงิน]] <br /> {{แถบสีสามกล่อง|pink}} [[สีชมพู]]
| website = http://www.cpss.ac.th
| campus =
| โทรศัพท์ = 043-311118
| branch = [[โรงเรียนยางคำพิทยาคม]] [[โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา]]
| โทรสาร = 043-312195
| website = [http://www.skwk.ac.th]
| footnote = พระพุทธกริตาอาภาธรรม : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
| footnote =
}}
โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับอำเภอ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้แก่ นายบุญธรรม ใจรักษ์พันธ์ ซึ่งดำรงตำเหน่งนายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง โดยมี นาย สมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่
= การติดต่อติดต่อ =
*เลขที่ 167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ (ติดกับเทศบาลเมืองชุมแพและติดถนนมลิวรรณ) ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
*โทรศัพท์ : 043-311118 ,โทรสาร : 043-312195
*เว็บไซต์ www.cpss.ac.th และ เว็บไซต์สังคมออนไลน์นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ( MyCpss.Net :: เรารักชุมแพศึกษา ) www.mycpss.net
 
ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียนปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ประมาณ 3,179 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 170 คน
[[ไฟล์:B_01.jpg|thumb|300px|left|ป้ายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]]
 
== ประวัติโรงเรียนชุมแพศึกษา ==
* พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้างตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
* พ.ศ.2521 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 66 ห้องเรียน นักเรียน 3,100 คน ครู-อาจารย์ 153 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
* พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
* พ.ศ. 2550
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง
- เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ
พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1
* พ.ศ. 2551
นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
- โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
* พ.ศ. 2551
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน
ทักษะทางศิลปะของนักเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551
* พ.ศ. 2552
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
- ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
 
== การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ==
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]]ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับ[[มัธยมศึกษา]] สังกัด[[กองมัธยมศึกษา]] [[กรมสามัญศึกษา]] (เดิม) [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 17 ตารางวา
** โรงเรียนชุมแพศึกษาเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
== หลักสูตรการเรียนการสอน ==
โดยในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา '''ศรีกระนวนวิทยาคม''' ได้ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าออกมาทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างมากมาย ในฐานะสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรมทั้งระดับอำเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ
โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
** แผนการเรียนปกติ
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
** กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
** กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
** แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมัน
** แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. สาขาโลหะการ
** แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
** แผนการเรียนศิลปะ
** แผนการเรียนพาณิชยกรรม
** แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
** แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
== รายนามผู้บริหาร ==
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2512 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 43 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้วทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' || '''รายนาม''' || width=15%|'''เริ่มวาระ''' || width=15%|'''สิ้นสุดวาระ'''|| width=20%|'''ตำแหน่ง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายสมคิด คมคาย''' || [[พ.ศ. 2511]] || [[พ.ศ. 2529]] || ครูใหญ่
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายสวาท ภูคำแสน''' || [[พ.ศ. 2529]] || [[พ.ศ. 2532]] || อาจารย์ใหญ่
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''ดร.เชียร ศีลนะชัย''' || [[พ.ศ. 2532]] || [[พ.ศ. 2534]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายทำนอง รังสีปัญญา''' || [[พ.ศ. 2534]] || [[พ.ศ. 2536]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายประยูร สมบัติธีระ''' || [[พ.ศ. 2536]] || [[พ.ศ. 2540]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ''' || [[พ.ศ. 2540]] || [[พ.ศ. 2544]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายเฉลิม บึงไสย์''' || [[พ.ศ. 2544]] || [[พ.ศ. 2550]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร''' || [[พ.ศ. 2551]] || [[ปัจจุบัน]] || ผู้อำนวยการ
|}
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา ==
<center>
<gallery>
ไฟล์:สัญลักษณ์โรงเรียนชุมแพศึกษา.jpg|<small>ตราประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา</small>
ไฟล์:เขียวชมพู.PNG|<small>เขียว-ชมพู สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา</small>
</gallery>
</center>
 
==ประวัติ* '''ตราประจำโรงเรียน==''':ประกอบด้วย
*** คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู้ด้านวิชาสามัญ
*** คันไถและลูกดิ่ง หมายถึง ความรู้ด้านวิชาชีพ
*** ลายกนกไทย หมายถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
*** อยู่ในวงกลม หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
* '''สีประจำโรงเรียน''': เขียว-ชมพู
* '''พระพุทธรูปประจำโรงเรียน''': พระพุทธกริตาอาภาธรรม
* '''คติพจน์ของโรงเรียน''': "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
* '''ปรัชญาของโรงเรียน''': "ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต"
* '''อักษรย่อประจำโรงเรียน''': ช.ศ.
* '''ดอกไม้ประจำโรงเรียน''': ดอกนนทรี
 
แปลรวมกันได้ความหมายว่า "สถานที่ที่เข้าถึงความรู้แห่งขอนแก่น" นั่นเอง
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอกระนวน และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอกระนวน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยระยะแรกได้อาศัยหอประชุมโรงเรียนกระนวน เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งในปีการศึกษาแรกนั้นได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน มีนาย'''สวาท ภูคำแสน''' เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูผู้สอนจำนวน 3 คน นักการภารโรง 1 คน
 
== สีประจำโรงเรียน ==
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2518]] ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง
สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา
** สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น
** สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ มานะอดทน
( ความมั่นคง สมาธิ ตั้งจิตมั่น อันแสดงถึงความเป็นผู้อยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา )
 
== วิสัยทัศน์(VISION) ==
ปี [[พ.ศ. 2529]] กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของชุมชน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
== เป้าหมาย(GOALS) ==
ปี [[พ.ศ. 2532]] กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
* 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
* 2. นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
* 3. มีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
* 4. สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่า และการอนุรักษ์ แก่บุคลากรทุกคน
* 5. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาวิชาชีพครู
* 6. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
 
== พันธกิจ(MISSION) ==
ปี [[พ.ศ. 2534]] กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า "โรงเรียนยางคำพิทยาคม"
* 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* 3. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
* 4. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรรู้คุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
* 5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
* 6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ปี [[พ.ศ. 2536]] เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม เป็นปีแรกจำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน และได้ซื้อรถยนต์ 6 ล้อ โตโยต้าไดนา สีน้ำเงิน ขนาด 115 แรงม้า 1 คัน ราคา 405,000 บาท
; เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
* [http://www.cpss.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนชุมแพศึกษา]
 
; เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปี [[พ.ศ. 2537]] โรงเรียนจัดแผนการสอนเป็น 13-12-13/10-10-7 จำนวน 65 ห้องเรียน ซึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
* [http://www.moe.go.th/ กระทรวงศึกษาธิการ ]
 
* [http://www.kkn5.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5]
1.อาคารเรียนถาวร 4 หลัง
* [http://www.kksec.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25]
 
* [http://www.mycpss.net/ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ MyCpss.Net :: ชุมชนนนทรีคลับ (ระงับการใช้งานชั่วคราว) ]
2.อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
 
3.อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 
4.อาคารหอสมุด (ปรับปรุงจากอาคารหอสมุดเล็ก) 1 หลัง
 
5.โรงฝึกงาน 4 หลัง 8 หน่วย
 
6.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
 
7.โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 
8.ป้อมยาม 1 หลัง
 
9.เครื่องกรองน้ำเย็นนักเรียน 2 ที่
 
ปี [[พ.ศ. 2538]] กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้างฝาง อำเภอกระนวน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากสภาตำบล เปิดรับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 82 คน ซึ่งมีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา
 
ปี [[พ.ศ. 2539]] กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แทนนายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาหลายอย่างในช่วงปี 2539 เช่น
 
*ซื้อเครื่อง Laser Printer
 
*ซื้อเครื่องโทรสาร
 
*ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
 
*ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลน 1 ชุด
 
*ติดตั้งโทรศัพท์ภายในครบทุกหมวดวิชา
 
ปี [[พ.ศ. 2540]] ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คัน เพื่อใช้ในงานราชการและโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่ ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่
 
ปี [[พ.ศ. 2541]] กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ หลังคาทรงไทย งบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542
 
ปี [[พ.ศ. 2543]] ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง
 
-อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
 
-ประตูหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท
 
-ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานใช้งบ 1,000,000 บาท
 
-ปรับปรุงสวนหย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ใช้งบ 350,000 บาท
 
-เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน
 
ปี [[พ.ศ. 2547]] –ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
-ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
-รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ฝัน” ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
-สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี [[พ.ศ. 2548]] ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย, ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 
-ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น เป็นห้อง E-Class room มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์แบบ
 
-ปรับปรุงอาคาร ICT เป็น
 
1.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
2.ห้องนิเทศการสอน (โทรทัศน์วงจรปิด)
 
-มุงหลังคาสนามบาสเก็ตบอล
 
-สร้างห้องน้ำมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 40 ห้อง
 
ปี [[พ.ศ. 2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ. 2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] จนถึงตอนปลาย ได้รับการอนุมัติให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 12 - 11 - 9 / 12 - 11 - 10 รวม 65 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,211โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ
 
==การจัดการศึกษาในปัจจุบัน==
* โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4)ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
* ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
 
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
==นโยบายโรงเรียน==
 
1.เน้นระบบการดูแลนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
3.ถือว่านักเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 
4.ถือว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้บริการด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ
 
5.ถือว่าโรงเรียนเป็นตลาดวิชาและอุทยานทางการศึกษาและโรงเรียนต้องเปิดกว้างในวิชาที่หลากหลายและเอื้อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
 
6.เน้นพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่านทอดสู่นักเรียน
 
7.เร่งพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยจัดศูนย์วิชาการรองรับการผลิตสื่อและจัดหาสื่อมาช่วยสอน
 
8.ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการเพื่อต้านยาเสพติด
 
9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน
 
10.ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
 
11.ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้กับบุคลากรในโรงเรียน
 
12.พัฒนาบรรยากาศในด้านบริการ วิชาการ และสิ่งแวดล้อม
 
13.พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีส่วนร่วม
 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
 
โรงเรียนจัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะทางวิชาชีพตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
==พัธกิจโรงเรียน==
 
1.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบมีความคล่องตัวเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.สนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
5.พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
==เป้าประสงค์==
 
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
2.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีความคล่องตัว
 
3.โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนได้เจ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
 
5.โรงเรียนพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.skwkclub.com/ เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.kkn4.obec.go.th สพท.ขก.4]
 
==อ้างอิงที่มา==
* [http://www.cpss.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนชุมแพศึกษา]
 
[[en:Chumphaesuksa School]]
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th/เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/nayobuy_07.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/wisai_08.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/pantakit_09.html]
 
{{เรียงลำดับ|ศรีกระนวนวิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
{{โครงสถานศึกษา}}
149

การแก้ไข