ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

*สาขาการตลาด
*สาขาการตลาด (2ปี ต่อเนื่อง)
*สาขาการตลาด (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการจัดการ
*สาขาการจัดการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการจัดการ (2ปี ต่อเนื่อง)
*สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
*สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2ปี ต่อเนื่อง)
'''หลักสูตรบัญชีบัณฑิต'''
*สาขาการบัญชี
*สาขาการบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการบัญชี (2ปี ต่อเนื่อง)
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
* สาขาพลศึกษาและนันทนาการ
* สาขาภาษาไทย
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม