ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้เป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]]แล้ว จึงเสด็จมาโปรด ประทานสงเคราะห์พระประยูรญาติ ให้ดำรงอยู่ในสุขสมบัติ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของทิพย์ และสุขเกษมศานต์อันเป็นบรมสุข คือ[[นิพพาน]] ตามอำนาจวาสนา[[บารมี]] ของแต่ละพระองค์ เจ้าชายมหานามะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ด้วยการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในครั้งแรกเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีศากยกุมาร อีกเป็นจำนวนมาก ออกบรรพชาติดตามแวดล้อม พระบรมศาสดา แม้แต่พระอนุชาของพระเจ้ามหานามะ คือ เจ้าชายอนุรุทธะ ก็เสด็จออกบวชด้วยเช่นกัน
 
เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา ได้บรรลุพระอรหัตผล และดับขันธ[[ปรินิพพาน]]แล้ว ราชสมบัติก็ขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ์ หมู่อำมาตย์ราชปุโรหิตทั้งหลาย จึงได้ตกลงอัญเชิญเจ้าชายมหานามะ ผู้เป็นพระภาติยะของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]] <ref>http://blogth.eduzoneswiktionary.comorg/jipatarwiki/85951%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0</ref> เข้าทำพิธีราชาภิเษกขึ้น ครอบครองราชย์สมบัติเป็น'''[[พระเจ้าจักรพรรดิ]]มหานามศากยราชา''' แห่ง[[กบิลพัสดุ์|กรุงกบิลพัสดุ์]]สืบต่อไป
 
== ถวายทานมีรสประณีต ==
27,522

การแก้ไข