ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโคตมพุทธเจ้า"

 
=== พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน ===
พระองค์ก็ได้เที่ยวสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดระยะเวลา 45 พรรษา เพื่อให้ศาสนิกชนได้พบเห็นทางที่นำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคามใกล้[[เมืองเวสาลี]] [[แคว้นวัชชี]] ทรงพิจราณาชราธรรมแก่[[พระอานนท์]]ตลอด 3 เดือน
 
เมื่อจำพรรษาเสร็จ พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จปลงอายุสังขารณ ปาวาลเจดีย์ ในวันมาฆบูชาก่อนพุทธปรินิพพาน 3 เดือน จากนั้นจึงเผยแผ่ศาสนาต่อไป
เมื่อจำพรรษาเสร็จ พระพุทธองค์ก็เสด็จไปออกโปรดสาวกตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่น แต่พระองค์กลับเสวย[[สุกรมัททวะ]] <!--ซึ่งอาจเป็นเห็ดหรือเนื้อสุกร ให้เขียนอธิบายต่อในหน้าบทความเฉพาะ-->ที่นายจุนทะตั้งใจทำถวาย ก็ประชวรลงพระโลหิต<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=%C1%CB%D2%BB%C3%D4%B9%D4%BE%BE%D2%B9&book=9&bookZ=33 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพานสูตร ข้อ 117]</ref> แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ต้นสาละ ของมัลลกษัตริย์ แห่ง[[กุสินารา|กรุงกุสินารา]] แล้วเสด็จบรรทมสีห์ใสยาสน์ พระหัตถ์ขวาวางหงายลงกับพื้นข้างพระเขนย ([[หมอน]]) เพื่อเสด็จดับขันธ์[[ปรินิพพาน]]
 
เมื่อจำพรรษาเสร็จ พระพุทธองค์ก็เสด็จไปออกโปรดสาวกตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่น แต่พระองค์กลับในเช้าวันวิสาขบูชาได้เสวย[[สุกรมัททวะ]] <!--ซึ่งอาจเป็นเห็ดหรือเนื้อสุกร ให้เขียนอธิบายต่อในหน้าบทความเฉพาะ-->ที่นายจุนทะตั้งใจเก็บเมือใกล้รุ่งทำถวาย ก็ประชวรลง ถ่ายเป็นพระโลหิต<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=%C1%CB%D2%BB%C3%D4%B9%D4%BE%BE%D2%B9&book=9&bookZ=33 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพานสูตร ข้อ 117]</ref> แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ต้นสาละ ของมัลลกษัตริย์ แห่ง[[กุสินารา|กรุงกุสินารา]] แล้วเสด็จบรรทมสีห์ใสยาสน์ พระหัตถ์ขวาวางหงายลงกับพื้นข้างพระเขนย ([[หมอน]]) เพื่อเสด็จดับขันธ์[[ปรินิพพาน]]
 
[[ไฟล์:Parinirvana1.jpg|thumb|left|พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน]]
 
ก่อนปรินิพพาน ได้มีนักบวชปริพาชกชื่อว่า '''[[สุภัททปริพาชก]]ภัททะ''' มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อถามปัญหาบางประการ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้สุภัททะจนเข้าใจ สุภัททะบรรลุโสดาบัน และบวชเป็นภิกษุต่อหน้าพระพุทธองค์เป็นคนสุดท้าย สุภัททะจึงได้ชื่อใหม่ว่า '''[[พระสุภัททเถระ]]'''
 
ก่อนปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทครั้งสุดท้าย (ปัจฉิมโอวาท) ว่า
{{คำพูด|ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านจงทำกิจของตน และกิจของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด|พระพุทธเจ้า}}
ผู้ใช้นิรนาม