ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

 
== ประวัติ ==
[[มหาสุขาวตีวยูหสูตร]]ระบุว่าก่อนจะตรัสรู้เป็น[[พระพุทธเจ้า]] พระอมิตาภะเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อ "พระเจ้าธรรมกร" ต่อมาทรงผนวช และได้แสดง[[ปณิธาน]] 48 ประการเฉพาะพระพักตร์[[พระโลเกศวรราชพุทธะ]]<ref>[http://www.mahaparamita.com/?p=534 มหาปณิธาน ๔๘ ประการ ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า]</ref> ว่าขอให้มีพระองค์ได้มีพุทธเกษตรแห่งหนึ่งเป็นโลกธาตุดินแดนบริสุทธิ์ไว้เหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ มีชื่อว่า[[สุขาวดี]] เมื่อตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพุทธะแล้วจึงประทับในสุขาวตีพุทธเกษตรนั้น ซึ่งเป็นที่ใช้ในประกาศพระธรรม ไม่มีอบายภูมิ มีแต่โพธิสัตวภูมิ เพื่อเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้เข้าสู่นิพพาน เชื่อกันว่า เมื่อพระอมิตาภพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว พระอวโลกิเตศวรจะทรงบรรลุเข้าเป็นพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีแทน
 
== ความเชื่อ ==
ผู้ใช้นิรนาม