ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผักคราดหัวแหวน"

 
 
"'''แหล่งอ้างอิงหัวข้อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์'"''
 
1.  เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน  บุญสม วรรณวีรกุล  พนัก เฉลิมแสนยากร.  ฤทธิ์ชาเฉพาะที่ของผักคราดหัวแหวน.  รวบรวมผลงานวิจัย โครงการพัฒนาการใช้สมุนไพร และยาไทยทางคลินิก (2525-2536), 2536:91-9.  
787

การแก้ไข