ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอน นอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ลอน นอล''' ({{lang-km|លន់ នល់}} ''ลน่ นล่''; 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1913 - 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985) เป็นนายทหารและนักการเมืองกัมพูชา เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสองสมัย และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอีกหลายครั้ง เป็นผู้ก่อการ[[รัฐประหาร]]ล้มอำนาจของรัฐบาล[[เจ้านโรดม สีหนุ|หม่อมราชวงศ์เจ้านโรดม สีหนุ]]ในปี ค.ศ. 1970 สถาปนา[[สาธารณรัฐเขมร]] และแต่งตั้งตัวเองเป็น[[ประธานาธิบดี]]และ[[ประมุขแห่งรัฐ]]
 
ลอน นอลเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน<ref>{{cite journal|last= Marks |first= Paul |year= 2000 |month= |title= China's Cambodia Strategy |journal= [[Parameters (journal)|Parameters]] |volume= |series= |issue= Autumn 2000 |pages= 92–108 |publisher= |location= |issn= 0031-1723 |pmid= |pmc= |doi= |bibcode= |oclc= |id= |url= http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/00autumn/marks.htm |accessdate= 2010-04-24 |ref= }}</ref><ref>{{cite book|title= The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House |first= Seymour M. |last= Hersh |publisher= [[Summit Books]] |year= 1983 |isbn= 0-671-44760-2 |pages= Back Matter |nopp= true }}</ref> เกิดที่[[จังหวัดเปรยแวง]] เป็นบุตรชายของ[[ลอน ฮิล]] ข้าราชการระดับสูงของ[[จังหวัดเสียมราฐ]] และ[[จังหวัดกัมปงธม]] ปู่ของเขาเป็นชาวเขมรต่ำจากจังหวัดเตยนินห์ในเวียดนาม และมีย่าเป็นลูกครึ่งเขมร-จีน<ref name="Lol">ธิบดี บัวคำศรี. ''ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา''. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ. 2555, หน้า 77</ref>
 
จบการศึกษาจากลีเซ Chasseloup-Laubat ที่เมืองไซ่ง่อน<ref name="Lol"/> , โรงเรียนนายร้อยทหารบกกัมพูชา และเริ่มทำงานกับอาณานิคมฝรั่งเศส ขณะที่ยังศึกษาอยู่ในไซ่ง่อนนั้น เขาได้เป็นเพื่อนสนิทกับ[[หม่อมราชวงศ์เจ้าสีสุวัตถิ์ สิริมตะ]], [[ญึก เตียวลง]] และ[[หม่อมเจ้าเจ้าสีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์]]<ref>Justin J. Corfield. ''Khmers Stand Up ! : A History of the Cambodian Government 1970-1975'', p 19</ref> ต่อมาลอน นอล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการ[[จังหวัดกระแจะ]]ในปี ค.ศ. 1946 และเข้าร่วมก่อตั้งขบวนการทางการเมือง[[ฝ่ายขวา]] [[นิยมเจ้า]] และเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส ร่วมกับ[[นโรดม สีหนุ|หม่อมราชวงศ์เจ้านโรดม สีหนุ]]
 
ลอน นอล เข้าร่วมกับกองทัพกัมพูชาในปี ค.ศ. 1952 จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหาร รัฐมนตรีกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์นโรดม สีหนุ ในเวลานั้นเขาเริ่มมีความเห็นด้านนโยบายการต่างประเทศขัดแย้งกับหม่อมราชวงศ์นโรดม สีหนุ ซึ่งเอนเอียงไปทาง[[จีนแผ่นดินใหญ่]] และ[[เวียดนามเหนือ]] ส่วนลอน นอลนั้นสนับสนุน[[สหรัฐอเมริกา]]
 
ลอน นอลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมัยแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1966 และสมัยที่สองในปี ค.ศ. 1969 ต่อมาได้ร่วมกับ[[หม่อมราชวงศ์เจ้าสีสุวัตถิ์ สิริมตะ]] และ[[ซัน ง็อก ทันห์]] ก่อการรัฐประหารล้มอำนาจของสีหนุ เพื่อสถาปนา[[ระบอบสาธารณรัฐ]] <ref>[http://khmernz.blogspot.com/2010/03/revisiting-lon-nols-cambodia.html Revisiting Lon Nol’s Cambodia] The Phnom Penh Post, Sebastian Strangio, 18 March 2010</ref> พร้อมกับได้รับการเลือกในที่ประชุมรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำแห่งรัฐ ในขณะที่หม่อมราชวงศ์เจ้านโรดม สีหนุ ได้ประกาศตั้ง[[รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาพลัดถิ่น]]ขึ้นที่กรุง[[ปักกิ่ง]] [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] <ref>[http://www.edwebproject.org/sideshow/history/coup.html The Coup: Opportunities for Nixon and the Khmer Rouge]</ref>
 
ลอน นอลได้สถาปนาสาธารณรัฐเขมรขึ้นปกครองกัมพูชาระหว่างปี 1970 ถึง 1976 ในขณะนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองกับ[[เขมรแดง]] ลอน นอลตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และลี้ภัยไปอยู่[[อินโดนีเซีย]] ก่อนจะย้ายไปอาศัยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงบั้นปลายชีวิตเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 ที่[[แคลิฟอร์เนีย]]
ผู้ใช้นิรนาม