ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

วัฏจักร์เซลล์ [cell cycle] ประกอบด้วย 2ระยะใหญ่ๆได้แก่ '''ระยะอินเตอร์เฟส''' (interphase) และ '''ระยะไมโทซิส''' (Mitosis phase, M phase) <br />
<br />
1.#'''ระยะอินเตอร์เฟส'''(interphase) เป็นระยะที่เซลล์เจริญเติบโต และคัดลอกโครโมโซม กินระยะเวลาถึง 90% ของวัฏจักรเซลล์ อาจเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะเตรียมพร้อม <br />
สามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะย่อยๆ(subphase) ได้แก่
*ระยะ G1 ('''G1 phase''') : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีน และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ [[organelle]] เช่น ไมโตคอนเดรีย และเอ็นโดพลาสมิค เร็คติคูลัม
*ระยะ G2 ('''G2 phase''') : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์<br />
<br />
 
2.'''ระยะไมโทซิส''' ( Mitosis phase, M phase) เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส (Mitosis) และ การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis) [[ไฟล์:Mitosis phases.jpg|thumb|right|400px]]
<big><br />
[[ไฟล์:Mitosis phases.jpg|thumb|right|300px]]
*ไมโทซิส ('''Mitosis''')</big> : ระยะนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่
**ระยะโพรเฟส (prophase)
14

การแก้ไข