ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชเคมี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เภสัชเคมี''' ({{lang-en|Pharmaceutical Chemistry}}) เป็นสาขาวิชาที่เกิดจากการผสมผสานกันของศาสตร์หลายสาขาโดยเฉพาะ[[เคมี]]และ[[เภสัชกรรม]] เพื่อการค้นหาและออกแบบตัวยา เภสัชเคมีจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของตัวยา การสังเคราะห์ตัวยา และการพัฒนา[[สารเคมีตัวใหม่]]ที่เหมาะสำหรับการรักษาโรค รวมถึงการศึกษายาที่มีอยู่เดิมในส่วนของคุณสมบัติทางเคมีกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา-พิษวิทยา เช่น [[ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการออกฤทธิ์และโครงสร้างของยา]] (Quantitative Structure-Activity Relationship: QSAR) เป็นต้น
 
เภสัชเคมีเกิดจากการบูรณาการสาขาวิชาค่อนข้างสูง ดังนี้
# [[อินทรีย์เคมี]] (organic chemistry)
# [[ชีวเคมี]] (biochemistry)
# [[เคมีการคำนวณ]] (computational chemistry)
# [[เภสัชวิทยา]] (pharmacology)
# [[ชีววิทยาโมเลกุล]] (molecular biology)
# [[สถิติ]] (statistics)
 
 
571

การแก้ไข