ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดน่าน"

 
==== การบริหารส่วนท้องถิ่น ====
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่ง ได้แก่
# องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
# [[เทศบาลเมืองน่าน]] อำเภอเมืองน่าน
# [[เทศบาลตำบลดู่ใต้]] อำเภอเมืองน่าน <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/138/40.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้]</ref>
# [[เทศบาลตำบลกองควาย]] อำเภอเมืองน่าน <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/154/17.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย]</ref>
# [[เทศบาลตำบลเวียงสา]] อำเภอเวียงสา
# [[เทศบาลตำบลกลางเวียง]] อำเภอเวียงสา
# [[เทศบาลตำบลขึ่ง]] อำเภอเวียงสา
# [[เทศบาลตำบลปัว]] อำเภอปัว
# [[เทศบาลตำบลศิลาแลง]] อำเภอปัว
# [[เทศบาลตำบลทุ่งช้าง]] อำเภอทุ่งช้าง
# [[เทศบาลตำบลท่าวังผา]] อำเภอท่าวังผา
# [[เทศบาลตำบลนาน้อย]] อำเภอนาน้อย
# [[เทศบาลตำบลศีรษะเกษ]] อำเภอนาน้อย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/017/24.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ]</ref>
# [[เทศบาลตำบลเชียงกลาง]] อำเภอเชียงกลาง
# [[เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน]] อำเภอเชียงกลาง
# [[เทศบาลตำบลหนองแดง]] อำเภอแม่จริม
# [[เทศบาลตำบลบ่อแก้ว]] อำเภอนาหมื่น
# [[เทศบาลตำบลยอด]] อำเภอสองแคว
 
และประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด 821 แห่ง รวมเทศบาลเมือง 1001 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 82 แห่ง ได้แก่
 
*อำเภอเมืองน่าน
#** [[เทศบาลเมืองน่าน]] อำเภอเมืองน่าน
#** [[เทศบาลตำบลดู่ใต้]] อำเภอเมืองน่าน <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/138/40.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้]</ref>
#** [[เทศบาลตำบลกองควาย]] อำเภอเมืองน่าน <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/154/17.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย]</ref>
*อำเภอเวียงสา
#** [[เทศบาลตำบลเวียงสา]] อำเภอเวียงสา
#** [[เทศบาลตำบลกลางเวียง]] อำเภอเวียงสา
#** [[เทศบาลตำบลขึ่ง]] อำเภอเวียงสา
*อำเภอปัว
#** [[เทศบาลตำบลปัว]] อำเภอปัว
#** [[เทศบาลตำบลศิลาแลง]] อำเภอปัว
*อำเภอทุ่งช้าง
#** [[เทศบาลตำบลทุ่งช้าง]] อำเภอทุ่งช้าง
*อำเภอท่าวังผา
#** [[เทศบาลตำบลท่าวังผา]] อำเภอท่าวังผา
*อำเภอนาน้อย
#** [[เทศบาลตำบลนาน้อย]] อำเภอนาน้อย
#** [[เทศบาลตำบลศีรษะเกษ]] อำเภอนาน้อย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/017/24.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ]</ref>
*อำเภอเชียงกลาง
#** [[เทศบาลตำบลเชียงกลาง]] อำเภอเชียงกลาง
#** [[เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน]] อำเภอเชียงกลาง
* อำเภอแม่จริม
#** [[เทศบาลตำบลหนองแดง]] อำเภอแม่จริม
*อำเภอนาหมื่น
#** [[เทศบาลตำบลบ่อแก้ว]] อำเภอนาหมื่น
*อำเภอสองแคว
#** [[เทศบาลตำบลยอด]] อำเภอสองแคว
 
== อุทยาน วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ==
726

การแก้ไข