ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"

(ลบภาพ "Map_Engineer_KMITL.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย EugeneZelenko เพราะ Copyright violation: Map)
| valign = "top" style="background: Pink" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* [[วิศวกรรมสารสนเทศ]] หลักสูตร 4 ปี
* [[วิศวกรรมสารสนเทศ]] หลักสูตร 3ปี ปี(หลักสูตรเทียบโอน) '''ปัจจุบันไม่เปิดรับนักศึกษาแล้ว'''
| valign = "top" style="background: Pink" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชา[[วิศวกรรมสารสนเทศ]] หลักสูตร 2 ปี
** แผน ก แบบ ก1
** แผน ก แบบ ก2
| valign = "top" style="background: Pink" |
-
11

การแก้ไข