ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* ท้าวธตรัฐมหาราช
* ท้าววิรฬหกวิรุฬหกมหาราช
* ท้าววิรูปักษ์มหาราช
* ท้าวเวสุสวัณเวสสุวัณมหาราช (ท้าวกุเวร) อายุ 500 ปีทิพย์ (9 ล้านปีมนุษย์)
 
บุพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ ชอบทำความดี สันโดษ ยินดีแต่ของๆ ตน ชักชวนให้ผู้อื่นประกอบการกุศล ชอบให้ทาน ในการให้ทาน เป็นผู้มีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน มุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยความคิดว่า “เราตายแล้วจักได้เสวยผลแห่งทานนี้” และเป็นผู้มีศีล ฯลฯ
พรหมโลก ชั้นที่ 20 ภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้วิเศษ ผู้เกิดจากฌานที่อาศัยความประณีตเป็นอย่างยิ่งมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ อรูปพรหม อายุ 84,000 มหากัป บุพกรรม โยคีฤๅษีผู้ได้อากิญจัญญายตนฌานและสำเร็จเนวสัญญานาสัญญายตฌาน มี่นามขันธ์สี่ แต่ไม่รูปขันธ์
 
'''โสดาบันโลกุตรภูมิโลกุตตรภูมิ''' '''''(ภูมิพ้นโลก ชั้นที่ 1)'''''
 
ผู้ถึงภูมินี้ได้ชื่อว่าพระอริยบุคคลโสดาบัน แบ่งเป็น
 
 
'''สกทาคามีโลกุตรภูมิโลกุตตรภูมิ''' '''''(ภูมิพ้นโลก ชั้นที่ 2)'''''
 
ผู้ถึงภูมินี้ได้ชื่อว่าพระอริยบุคคลสกทาคามี ซึ่งจะเกิดอีกเพียงชาติเดียว แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ
5. ผู้ถึงภูมินี้ในมนุษย์โลกแล้วจุติไปเกิดในเทวโลกแล้วกลับมาบรรลุพระอรหัตผลในมนุษย์โลก
 
'''อนาคามีโลกุตรภูมิโลกุตตรภูมิ''' '''''(ภูมิพ้นโลก ชั้นที่ 3)'''''
 
ผู้ถึงภูมินี้ได้ชื่อว่าพระอนาคามี จะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
'''5. อุทธังโสตอกนิฏฐคามี''' ไปเกิดในสุทธาวาสพรหมโลก ชั้นต่ำที่สุด ''(อวิหาสุทธาวาสพรหมโลก)'' แล้วจึงจุติไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในอกนิฏฐพรหมโลก
 
'''อรหัตโลกกุตรภูมิโลกุตตรภูมิ (ภูมิพ้นโลก ชั้นสูงสุด)'''
 
มี 2 ประเภท
11

การแก้ไข